INFORMACIJA APIE UTA

Visa informacija apie atnaujinamą ugdymo turinį pateikiama interneto svetainėse:

Leidiniai:

Informacija priešmokyklinio ugdymo mokytojams:

Informacija pradinio ugdymo mokytojams:

Informacija tėvams (globėjams, rūpintojams):

Papildoma informacija:

Metodinės veiklos Kretingos rajono švietimo centre, skirtos pasirengimui UTA ir UTA įgyvendinimui

Metodinės valandos, apskritojo stalo diskusijos

Direktorių pavaduotojai ugdymui

Biologija

Chemija

Dailė

Dorinis ugdymas (etika)

Dorinis ugdymas (tikyba)

Fizika

Fizinis ugdymas

Istorija, pilietiškumo pagrindai

Lietuvių k.  ir literatūra

Matematika

Muzika

Pradinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas

Specialieji pedagogai, logopedai

Šokis

Technologijos

Užsienio kalba (anglų)

Užsienio kalba (rusų)