INFORMACIJA APIE UTA

Visa informacija apie atnaujinamą ugdymo turinį pateikiama interneto svetainėse:

Leidiniai:

Informacija priešmokyklinio ugdymo mokytojams:

Daugiau informacijos apie priešmokyklinio ugdymo atnaujintos programos galimybes rasite NŠA parengtame savarankiško mokymosi kurse „Kaip kūrybiškai ir kokybiškai įgyvendinti atnaujintą priešmokyklinio ugdymo programą?“ MOODLE virtualioje mokymosi aplinkoje.
Daugiau informacijos apie priešmokyklinio amžiaus vaikų vertinimą dirbant pagal atnaujintas priešmokyklinio ugdymo programas skaitykite darbo grupės parengtose rekomendacijose.

Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pokyčiai: UTA kontekste
Kaip pagal UTA programą vertinti priešmokyklinukus
Priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijų įvertinimo aprašas

Informacija pradinio ugdymo mokytojams:

Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pokyčiai: UTA kontekste

Informacija tėvams (globėjams, rūpintojams):

Atnaujintas ugdymo turinys: kaip gali prisidėti tėvai?

Papildoma informacija:

Metodinės veiklos Kretingos rajono švietimo centre, skirtos pasirengimui UTA ir UTA įgyvendinimui

Metodinės valandos, apskritojo stalo diskusijos

Direktorių pavaduotojai ugdymui

Biologija

Chemija

Dailė

Dorinis ugdymas (etika)

Dorinis ugdymas (tikyba)

Fizika

Fizinis ugdymas

Istorija, pilietiškumo pagrindai

Lietuvių k.  ir literatūra

Matematika

Muzika

Pradinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas

Specialieji pedagogai, logopedai

Šokis

Technologijos

Užsienio kalba (anglų)

Užsienio kalba (rusų)

UTA metodinės veiklos

Atvira veikla „Pieva“ – lauko darželio veiklų tęsinys

Atvira veikla „Pieva“ – lauko darželio veiklų tęsinys

Birželio 23 d. atvirą veiklą rajono priešmokyklinio ugdymo mokytojams vedė Kurmaičių pradinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo mokytoja Meilė Alčauskienė. Atvira veikla „Pieva“ - lauko darželio veiklų tęsinys. Jau visą savaitę vaikai ugdomąją veiklą atliko lauke. Vaikų...

2023 m. birželio mėn. edukacinio banko naujienos

2023 m. birželio mėn. edukacinio banko naujienos

Kviečiame pradinio ugdymo mokytojus susipažinti su edukacinio banko naujienomis! Metodinė medžiaga puikiai tinkama rengiantis darbui pagal atnaujintas pradinio ugdymo programas: integruojant matematikos ir informacinių technologijų dalykus, pasaulio pažinimo ir...

Gamtamokslinė konferencija

Gamtamokslinė konferencija

Tradicine tapusi gamtamokslinė konferencija, kurią kasmet organizuoja Salantų gimnazijos Salantų gimnazija biologijos mokytoja metodininkė Rasa Bumblienė ir Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija biologijos...

Matematikos mokytojų kūrybinės dirbtuvės UTA tema

Matematikos mokytojų kūrybinės dirbtuvės UTA tema

Gegužės 30 d. rajono 5-8 kl. matematikos mokytojai dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse UTA tema. Aptartas turinio atnaujinimas, vadovėliai, ilgalaikis planavimas. Dėkojame rajono matematikos mokytojų metodinės veiklos koordinatorei, VšĮ Pranciškonų gimnazijos matematikos...

Anglų kalbos mokytojų metodinė valanda

Anglų kalbos mokytojų metodinė valanda

Gegužės 24 d. metodinėje valandoje anglų k. atnaujintų programų aktualijas aptarė rajono anglų kalbos mokytojai. Diskutuota apie integraciją, pamokos uždavinį, vertinimą, rašto užduočių tipus ir kt. Patirtimi iš NŠA UTA mokymų dalijosi: Jurgio Pabrėžos universitetinės...

Metodinė valanda „Pradinio ugdymo turinio atnaujinimo aktualijos“

Metodinė valanda „Pradinio ugdymo turinio atnaujinimo aktualijos“

Gegužės 11 d. metodinėje valandoje „Pradinio ugdymo turinio atnaujinimo aktualijos“ dalyvavo rajono švietimo įstaigų pradinio ugdymo mokytojų metodinių grupių pirmininkai, atstovai. Metodinės valandos metu pristatyti naujausi pradinio ugdymo turinio atnaujinimo...

Kūrybinių darbų paroda „Visos gėlės tau, mamyte“

Kūrybinių darbų paroda „Visos gėlės tau, mamyte“

Šios gėlės nekvepia, nevysta ir kažkada jos buvo tik paprastos pakuotės ar plastiko maišeliai. Kūrybinių darbų paroda „Visos gėlės tau, mamyte“, skirta paminėti Motinos dieną bei plėtoti aplinkosaugos, tvarumo idėjas, kūrybiškai panaudojant antrines žaliavas....

Rajono technologijų mokytojų metodinė valanda

Rajono technologijų mokytojų metodinė valanda

Paskutinę balandžio savaitę rajono technologijų mokytojai dalyvavo metodinėje valandoje „Idėjų mugė: veiklų planavimo ir kompetencijų ugdymo pavyzdžiai pagal atnaujintas technologijų bendrąsias programas“. Pristatyti galimų veiklų pavyzdžiai - tekstilinių gaminių...

Nuotolinė rajono pradinių klasių mokytojų metodinė valanda

Nuotolinė rajono pradinių klasių mokytojų metodinė valanda

2023 m. balandžio 26 d. nuotolinėje metodinėje valandoje rajono pradinių klasių mokytojai dalinosi patirtimi ir pristatė metodines priemones, aptarė priemonių pritaikymo galimybes dirbant pagal pradinio ugdymo atnaujintą turinį. Netrukus su metodinėmis priemonėmis...

Dorinio ugdymo (tikybos) mokytojų metodinė valanda

Dorinio ugdymo (tikybos) mokytojų metodinė valanda

Dorinio ugdymo (tikybos) mokytojai balandžio 19 d. dalyvavo metodinėje valandoje apie kompetencijomis grįstas pamokas: aptarė atnaujintas programas, pamokų planavimą, vertinimą. Patirtimis iš UTA mokymų dalijosi Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija...

Darbo grupės susirinkimas

Darbo grupės susirinkimas

Rajono pradinių klasių ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų darbo grupė pradeda susitikimų ciklą. Diskutuota apie priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų, vertinimo dermę, atnaujinimą, priešmokyklinukų pasirengimą pirmai klasei, iššūkius, su kuriais susiduriame...

Biologijos mokytojų metodinė valanda

Biologijos mokytojų metodinė valanda

Balandžio 17 d. rajono biologijos mokytojai dalyvavo metodinėje valandoje „Kompetencijomis grįstos gamtos ir žmogaus, biologijos pamokos. Kaip dirbsime?“. Patirtimi apie atnaujintas biologijos programas dalijosi rajono biologijos mokytojų metodinės veiklos...

Atvira pamoka pradinukams „Mažasis golfas“

Atvira pamoka pradinukams „Mažasis golfas“

Paskutinę dieną prieš atostogas rajono pradinių klasių ir fizinio ugdymo mokytojus VšĮ Pranciškonų gimnazijos fizinio ugdymo vyresnioji mokytoja Lina Drąsutytė-Stanienė pakvietė stebėti atviros pamokos pradinukams „Mažasis golfas". Dėkojame VšĮ Pranciškonų gimnazijos...

Metodinė valanda  Marijono Daujoto progimnazijoje

Metodinė valanda Marijono Daujoto progimnazijoje

Balandžio 12 d. Marijono Daujoto progimnazijoje vyko metodinė valanda rajono specialiesiems pedagogams, logopedams, pradinių klasių mokytojams. Pristatyti progimnazijos vykdomo Erasmus+ projekto "We are Colourful" rezultatai. Švietimo pagalbos specialistai, pradinių...

Atvira pamoka „Dalia Grinkevičiūtė. Lietuviai prie Laptevų jūros“

Atvira pamoka „Dalia Grinkevičiūtė. Lietuviai prie Laptevų jūros“

Kovo 30 d. Darbėnų gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Laura Butkutė rajono kolegėms vedė atvirą pamoką "Dalia Grinkevičiūtė. Lietuviai prie Laptevų jūros". Uždavinio kodavimas, atvirkščios pamokos principai ir namų darbų pristatymas pagal profesijas, namų...

Paskaita-diskusija apie atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimą

Paskaita-diskusija apie atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimą

Kovo 28 d. Kretingos rajono švietimo centras rajono mokinių tėvus pakvietė dalyvauti paskaitoje-diskusijoje atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo tema. Apie ugdymo naujoves pasakojo ir į klausimus atsakinėjo Nacionalinės švietimo agentūros metodininkė, VDU ŠA...

KOVO 28 D. 18 VAL. PER ZOOM PLATFORMĄ – KVIEČIAME DALYVAUTI!

KOVO 28 D. 18 VAL. PER ZOOM PLATFORMĄ – KVIEČIAME DALYVAUTI!

Visame pasaulyje nuolat vyksta pokyčiai, todėl daugelyje šalių ugdymo turinys atnaujinamas kas 6–12 metų arba pagal poreikį. Lietuvoje Bendrųjų ugdymo programų (BUP) kūrimas ir jų atnaujinimas, kaip nuolatinis ir nenutrūkstamas procesas, prasidėjo dar iki...

Priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinė valanda „Sėkmės istorijos“

Priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinė valanda „Sėkmės istorijos“

Kovo 16 d. priešmokyklinio ugdymo mokytojai dalyvavo metodinėje valandoje „Sėkmės istorijos“ ir dalijosi patirtimi apie atnaujintų priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimą per projektinę veiklą: pristatyti „Patirčių erdvių" siūlomų projektų pavyzdžiai, veiklų...

Atvira pamoka „be sienų” matematikos mokytojams

Atvira pamoka „be sienų” matematikos mokytojams

Pamoka be sienų? Pamoka be sienų!!! Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos matematikos mokytojai Edita Stalmokienė, Genovaitė Markuvienė, Aušra Bončkienė, Andrius Aniulis, Lijana Stablingienė, dailės ir technologijų mokytoja Ieva Litvaitytė rajono matematikos...

Rajono rusų k. mokytojų metodinė valanda

Rajono rusų k. mokytojų metodinė valanda

Vasario 17 d. nuotolinėje metodinėje valandoje susitiko rajono rusų k. mokytojai. 👍Aptartos netradicinių aplinkų panaudojimo galimybės ugdymo procese (mokyklos erdvių, miesto ar miestelio žymių vietų), pasidalinta netradicinių veiklų pavyzdžiais, integruotų veiklų ir...

Rajono priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinė valanda

Rajono priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinė valanda

Sausio 19 d. rajono priešmokyklinio ugdymo mokytojai dalyvavo nuotolinėje metodinėje valandoje ir aptarė priešmokyklinio amžiaus vaikų formuojamojo ir diagnostinio vertinimo galimybes dirbant pagal atnaujintas priešmokyklinio ugdymo programas. Mokytojos, dalyvavusios...

Metodinė valanda „Atradimai pamokose – pamokos be sienų“

Metodinė valanda „Atradimai pamokose – pamokos be sienų“

Sausio 18 d. nuotolinėje metodinėje valandoje „Atradimai pamokose - pamokos be sienų" patirtimi dalijosi rajono dorinio ugdymo (etikos) mokytojai. Rajono dorinio ugdymo (etikos) mokytojų metodinės veiklos koordinatorė, Salantų gimnazijos, M. Daujoto progimnazijos...

Metodinė valanda „Dalinuosi metodinėmis priemonėmis“

Metodinė valanda „Dalinuosi metodinėmis priemonėmis“

Sausio 5 d. metodinėje valandoje "Dalinuosi metodinėmis priemonėmis" dalyvavo rajono muzikos mokytojai. Aptartos muzikos dalyko aktualijos, UTA, pristatytos metodinės priemonės. Tikimės, kad kolegų - M. Daujoto progimnazijos muzikos mokytojos ekspertės Mildos...

Apskritojo stalo diskusija

Apskritojo stalo diskusija

Sausio 4 d. priešmokyklinio ugdymo mokytojos, dalyvavusios pasirengimo dirbti pagal atnaujintas programas mokymuose, rinkosi į apskritojo stalo diskusiją aptarti formuojamojo ir diagnostinio vertinimo priešmokykliniame ugdyme aktualijų. Priimtos rekomendacijos, kurios...

Atvira integruota lietuvių k., etikos, tikybos, muzikos, istorijos pamoka

Atvira integruota lietuvių k., etikos, tikybos, muzikos, istorijos pamoka

2022 m. lapkričio 23 d. Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos lietuvių k. mokytoja ekspertė Irutė Lapinskienė, mokytojai metodininkai: etikos ir tikybos - Ramunė Masiokienė, muzikos - Stasys Stončius, istorijos - Dalia Zibalienė, vedė atvirą integruotą lietuvių...

Rajono muzikos mokytojų apskritojo stalo diskusija

Rajono muzikos mokytojų apskritojo stalo diskusija

Lapkričio 9 d. nuotolinėje apskritojo stalo diskusijoje susitiko rajono muzikos mokytojai. Aptartos atnaujinto muzikos ugdymo turinio aktualijos, suplanuotos metodinės veiklos mokslo metams. Patirtimi apie dalyvavimo Europos muzikos dienoje galimybes dalijosi M....

Rajono šokio mokytojų apskritojo stalo diskusija

Rajono šokio mokytojų apskritojo stalo diskusija

2022 lapkričio 8 d. Kretingos rajono švietimo centre apskritojo stalo diskusijoje „Metodinės veiklos naujovės ir planavimas. Pasirengimas respublikiniams renginiams" dalyvavo rajono šokio mokytojai! Suplanuoti metodiniai susitikimai, aptartos UTA aktualijos.

Dailės mokytojų apskritojo stalo diskusija

Dailės mokytojų apskritojo stalo diskusija

2022 m. lapkričio 7 d. apskritojo stalo diskusijoje „Metodinės veiklos naujovės ir planavimas“ dalyvavo rajono dailės mokytojai. Aptartos atnaujinto ugdymo turinio aktualijos, suplanuotos metodinės veiklos mokslo metams: dalijimasis patirtimi metodinėse valandose,...

Rajono fizikos mokytojų metodinė valanda

Rajono fizikos mokytojų metodinė valanda

Rajono fizikos mokytojų metodinė valanda 2022 m. spalio 27 d. buvo skirta atnaujinto fizikos ugdymo turinio aptarimui, metodinės veiklos, kvalifikacijos tobulinimo planavimui!

Hibridinė metodinė valanda „Priešmokyklinio ugdymo UTA“

Hibridinė metodinė valanda „Priešmokyklinio ugdymo UTA“

Kretingos rajono priešmokyklinio ugdymo mokytojų hibridinė metodinė valanda „Priešmokyklinio ugdymo UTA" Kretingos rajono švietimo centre vyko spalio 18 d. Pasidalinta NŠA mokymų patirtimi apie atnaujintas priešmokyklinio ugdymo programas: dokumentus, veiklos...

Anglų k. mokytojų apskritojo stalo diskusija

Anglų k. mokytojų apskritojo stalo diskusija

2022 m. spalio 12 d. Kretingos rajono švietimo centre rinkosi rajono anglų k. mokytojai. Hibridinėje apskritojo stalo diskusijoje suplanuotos mokslo metų metodinės veiklos, kvalifikacijos tobulinimo užsiėmimai, anglų kalbos populiarinimui skirti renginiai. Daugiausia...

Metodinė valanda „Istorijos dalyko UTA. NŠA mokymų patirtis“

Metodinė valanda „Istorijos dalyko UTA. NŠA mokymų patirtis“

2022 m. rugsėjo 20 d. rajono istorijos mokytojai metodinėje valandoje „Istorijos dalyko UTA. NŠA mokymų patirtis“ aptarė atnaujinamų istorijos dalyko programų aktualijas. NŠA mokymų patirtį pristatė mokymuose dalyvavusios mokytojos: Darbėnų gimnazijos istorijos...

Pasidalijimas NŠA priešmokyklinio ugdymo mokytojų mokymų patirtimi

Pasidalijimas NŠA priešmokyklinio ugdymo mokytojų mokymų patirtimi

2022 m. rugsėjo 22 d. Kretingos rajono švietimo centre NŠA priešmokyklinio ugdymo mokytojų mokymų patirtimi dalijosi rajono priešmokyklinio ugdymo mokytojų-"ambasadorių" komanda: mokytojos Giedrė Rusteikė, Giedrė Riaubienė, Aldona Puškorienė, Edita Gliožerienė ir Roma...

Rajono rusų kalbos mokytojų metodinis susitikimas

Rajono rusų kalbos mokytojų metodinis susitikimas

2022 m. rugsėjo 19 d. metodiniame susitikime, skirtame UTA aktualijoms aptarti ir metodinei veiklai mokslo metams suplanuoti, „Metodinės veiklos planavimas. Užsienio kalbos (rusų) ugdymo turinio atnaujinimo apžvalga“ dalyvavo rajono rusų kalbos mokytojos. Sėkmės...

Rajono dorinio ugdymo (etikos) mokytojų metodinė valanda

Rajono dorinio ugdymo (etikos) mokytojų metodinė valanda

2022 m. rugsėjo 14 d. rajono etikos mokytojai pirmoje šiais mokslo metais metodinėje valandoje aptarė atnaujinamas dorinio ugdymo (etikos) programas. NŠA mokymų patirtį pristatė juose dalyvavusi J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos etikos, tikybos mokytoja...

Tikybos mokytojų metodinė valanda

Tikybos mokytojų metodinė valanda

2022 m. rugsėjo 13 d. Palangos dekanato tikybos mokytojai metodinėje valandoje aptarė darbo pagal atnaujinamas programas iššūkius - integracijos galimybes. Tikybos ir kitų dalykų temų integracijos ypatumus dirbant pagal atnaujinamas programas pristatė J. Pabrėžos...

Rajono fizinio ugdymo mokytojų metodinė valanda

Rajono fizinio ugdymo mokytojų metodinė valanda

2022 m. rugsėjo 12 d. metodinės veiklos susitikimus rajone pirmieji pradėjo fizinio ugdymo mokytojai. Aptartas Kretingos rajono fizinio ugdymo mokytojų asociacijos steigimas, kartu su sporto mokyklos direktoriumi Remigijumi Malakausku diskutuota dėl bendrojo ugdymo...