METODINĖ VEIKLA

Metodinė veikla – mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų organizuota veikla, vienijanti juos pagal veiklos ir ugdymo sritis, skirta kvalifikacijai ir praktinei veiklai tobulinti keičiantis gerąja patirtimi, naujausia metodine bei dalykine informacija.

Metodinės veiklos tikslas – siekti nuolatinio mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo.

Metodinės veiklos uždaviniai:

  • užtikrinti metodinį ir dalykinį mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimą
  • skleisti švietimo ir metodines naujoves, dalytis gerąja patirtimi, skatinti ją.

Kretingos rajono Švietimo centre veikia Kretingos rajono mokyklų metodinė taryba pagal Kretingos rajono mokyklų metodinės tarybos ir koordinatorių veiklos nuostatus bei įsakymą (2021 m. vasario 15 d. Nr. V1-30).

2020 metais Kretingos rajono švietimo centro direktoriaus 2020 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V1-7 patvirtinta Kretingos rajono mokyklų metodinė taryba (2020 m. sausio 2 d. Nr. V1-7). Mokyklų metodinės tarybos pirmininkė – Irma Šedienė, Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė.

Nauji Kretingos rajono dėstomo dalyko koordinatoriai renkami pasibaigus 2 metų kadencijai. Naujų koordinatorių sąrašas bus paskelbtas 2022 m. sausio mėn.

Susiję dokumentai:

Virginija Kvietkauskienė

Virginija Kvietkauskienė

metodininkė