METODINĖ VEIKLA

Metodinė veikla – mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų organizuota veikla, vienijanti juos pagal veiklos ir ugdymo sritis, skirta kvalifikacijai ir praktinei veiklai tobulinti keičiantis gerąja patirtimi, naujausia metodine bei dalykine informacija.

Metodinės veiklos tikslas – siekti nuolatinio mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo.

Metodinės veiklos uždaviniai:

  • užtikrinti metodinį ir dalykinį mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimą
  • skleisti švietimo ir metodines naujoves, dalytis gerąja patirtimi, skatinti ją.

Kretingos rajono švietimo centre pagal Kretingos rajono mokyklų metodinės tarybos ir koordinatorių veiklos nuostatus veikia Kretingos rajono mokyklų metodinė taryba ir dalykų mokytojų bei švietimo pagalbos specialistų metodinės veiklos koordinatoriai.

Vadovaujantis Kretingos rajono mokyklų metodinės tarybos ir koordinatorių veiklos nuostatais, dalykų mokytojų, švietimo pagalbos specialistų metodinės veiklos koordinatoriai renkami 2 metų kadencijai. Su 2022–2023 metų dalykų mokytojų, švietimo pagalbos specialistų veiklos koordinatorių sąrašu galite susipažinti čia (įsakymo pakeitimą galite rasti čia).

Vadovaujantis Kretingos rajono mokyklų metodinės tarybos ir koordinatorių veiklos nuostatais, metodinė taryba renkama iš metodinės veiklos koordinatorių 2 metų kadencijai. Su 2022–2023 metų metodinės tarybos sudėtimi galite susipažinti čia.

Susiję dokumentai: