STRUKTŪRA IR KONTAKTAI

CENTRO TARYBA

Centro taryba yra aukščiausioji Centro savivaldos institucija, atstovaujanti Centro darbuotojams ir vietos bendruomenei. Už savo veiklą Taryba atsiskaito ją rinkusiems Centro bendruomenės nariams. Tarybą sudaro penki nariai dvejų metų kadencijai, tarybą tvirtina Centro direktorius. Į Tarybą deleguoja Pedagoginės psichologinės pagalbos skyrius – 2 darbuotojus, Centro direktorius – 3 vietos bendruomenės atstovus.

CENTRO DARBO TARYBA

Pirmininkė – Jolita Lazauskienė, Centro metodininkė.
Nariai: Eglė Deksnienė, pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus psichologė, Rita Beržanskienė, turizmo informacijos centras.

RAJONO MOKYKLŲ METODINĖ TARYBA

Rajono mokyklų metodinė taryba yra rajono mokyklų mokytojai, direktorių pavaduotojai ugdymui, švietimo pagalbos specialistų metodinės veiklos koordinatorių susivienijimas, veikiantis Centre pagal Centro direktoriaus patvirtintus nuostatus. Metodinė taryba nustato dalykų mokytojų, direktorių pavaduotojų ugdymui ir pagalbos mokiniui specialistų metodinės veiklos prioritetus, kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą mokyklose, teikia Centro direktoriui siūlymus dėl kvalifikacijos tobulinimo organizavimo. Metodinei tarybai vadovauja tarybos narių išrinktas pirmininkas. Veiklą koordinuoja Centro darbuotojas, atsakingas už metodinę veiklą.

METODINĖS VEIKLOS KOORDINATORIUS

Dalykų mokytojų, direktorių pavaduotojų ugdymui, švietimo pagalbos specialistų metodinės veiklos koordinatorius konsultuoja, teikia siūlymus metodinės veiklos klausimais rajono mokytojams, pristato ugdymo inovacijas, dalijasi gerąja darbo patirtimi.
Rajono mokyklų metodinė taryba: Nuoroda.