STRUKTŪRA IR KONTAKTAI

CENTRO TARYBA

Centro taryba yra aukščiausioji Centro savivaldos institucija, atstovaujanti Centro darbuotojams ir vietos bendruomenei. Už savo veiklą Taryba atsiskaito ją rinkusiems Centro bendruomenės nariams. Tarybą sudaro penki nariai dvejų metų kadencijai, tarybą tvirtina Centro direktorius. Į Tarybą deleguoja Pedagoginės psichologinės pagalbos skyrius – 2 darbuotojus, Centro direktorius – 3 vietos bendruomenės atstovus.

CENTRO TARYBA:

  • Virginija Kvietkauskienė – metodininkė, pirmininkė.
  • Valdonė Žiobakienė – turizmo vadybininkė, sekretorė.
  • Daiva Martinkuvienė – Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus psichologė, narė.
  • Renata Galdikienė – Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus specialioji pedagogė, narė.
  • Žilvinas Stonkus – ūkio dalies vedėjas, narys.

CENTRO DARBO TARYBA

Pirmininkė – Jolita Lazauskienė, Centro metodininkė.
Nariai: Eglė Deksnienė, pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus psichologė, Rita Beržanskienė, turizmo informacijos centras.

RAJONO MOKYKLŲ METODINĖ TARYBA

  • Kretingos rajono švietimo centre pagal Kretingos rajono mokyklų metodinės tarybos ir koordinatorių veiklos nuostatus veikia Kretingos rajono mokyklų metodinė taryba ir dalykų mokytojų bei švietimo pagalbos specialistų metodinės veiklos koordinatoriai.
  • Vadovaujantis Kretingos rajono mokyklų metodinės tarybos ir koordinatorių veiklos nuostatais, metodinė taryba renkama iš metodinės veiklos koordinatorių 2 metų kadencijai. Su 2022–2023 metų metodinės tarybos sudėtimi galite susipažinti čia.

METODINĖS VEIKLOS KOORDINATORIUS

Dalykų mokytojų, direktorių pavaduotojų ugdymui, švietimo pagalbos specialistų metodinės veiklos koordinatorius konsultuoja, teikia siūlymus metodinės veiklos klausimais rajono mokytojams, pristato ugdymo inovacijas, dalijasi gerąja darbo patirtimi.
Vadovaujantis Kretingos rajono mokyklų metodinės tarybos ir koordinatorių veiklos nuostatais, dalykų mokytojų, švietimo pagalbos specialistų metodinės veiklos koordinatoriai renkami 2 metų kadencijai. Su 2022–2023 metų dalykų mokytojų, švietimo pagalbos specialistų veiklos koordinatorių sąrašu galite susipažinti čia.