ISTORIJA

Kretingos rajono pedagogų švietimo centras (Centras) įsteigtas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2000 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. 92.

Veiklos pradžia – 2000 m. rugsėjo 1 d. Centras įsikūrė J. K. Chodkevičiaus g. 10. Darbuotojų etatai: direktorius, metodininkas, buhalteris. Centre pradėti organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginiai pedagogams ir vadovams.

2002 m. pradėtos organizuoti KTU Viešojo administravimo magistrantūros studijos.

2003 m. paskirtas dar vienas metodininko etatas.

2006 m. Centras persikėlė į naujas renovuotas patalpas J. Pabrėžos g. 8.

2007 m. gruodžio 11 d. LR švietimo ir mokslo ministerijos pedagogų bei švietimo darbuotojų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo ekspertų komisija posėdyje priėmė nutarimą penkeriems metams akredituoti Kretingos rajono pedagogų švietimo centrą (pažymėjimas AP Nr. 016, išduotas vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. ISAK-27).

2008 m. gruodžio 15 d. Centras tapo įgaliotuoju ECDL testavimo centru, kuriame mokytojai ir kiti suaugusieji gali įgyti Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimą.

2010 m. gegužės 27 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-218 patvirtinus naujus nuostatus, Centras pradėjo teikti turizmo ir informavimo paslaugas.

2010 m. gruodžio 14 d. įsteigtas Trečiojo amžiaus universitetas, įkurti du fakultetai: Sveikatos ir dvasinio tobulėjimo bei Žmogaus ir socialinės aplinkos. Fakultetuose mokėsi 98 senjorai. 2013 m. sausio 10 d. 135 TAU klausytojai pradėjo naujus mokslo metus trijuose fakultetuose: Kultūros ir meno, Kraštotyros ir pažinimo, Sveikatos ir dvasinio tobulėjimo. 2015 m. sausio 22 d. TAU 210 studentų keturiuose fakultetuose: Kultūros ir meno, Kraštotyros ir pažinimo, Sveikos gyvensenos ir socialinės psichologijos.

2011 metais akredituotos suaugusiųjų vidurinio ugdymo programos.

2013 metais suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriui suteiktas Švietimo ir mokslo ministerijos leidimas vykdyti nuotolinį mokymą 9-10, 3-4 gimnazijos klasių mokiniams gyvenantiems Lietuvos Respublikoje ir užsienyje.

2015 vasario 20 dieną pasirašyta Nacionalinė TAU asociacijos sutartis. Pasirašyti šios sutarties Lietuvos edukologijos universitete susirinko 32-jų Trečiojo amžiaus universitetų atstovai.

2015 m. liepos 31 d. švietimo ir mokslo ministro įsakymu, Nr. V-868, Centras akredituotas 5 metams. Akreditacijos pažymėjimo Nr. 080.

2015 m. rugpjūčio mėnesį įsteigtas techninių priemonių ir kompiuterių priežiūros inžinieriaus 1,5 etato.

2016 m. sausio 28 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-13 nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras ir Kretingos rajono pedagoginė psichologinė tarnyba reorganizuotos jungimo būdu ir prijungtos prie Kretingos rajono pedagogų švietimo centro. Po reorganizacijos veikianti įstaiga – Kretingos rajono švietimo centras. Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T2-100 patvirtinti nauji Kretingos rajono švietimo centro nuostatai (Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T2-165 redakcija).

2016 m. rugsėjo 29 d. Kretingos rajono tarybos sprendimu Nr. T2-259 Centras paskirtas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi koordinatoriumi.

Nuo 2018 m. sausio mėn. Kretingos rajono švietimo centro neformaliojo švietimo skyriui pavesta organizuoti Lietuvos mokinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių rajono etapus.

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. Nr. T2-272 sprendimu Kretingos rajono švietimo centrui paskirtos 4 kompiuterinių sistemų inžinieriaus pareigybės, priskiriant teikti paslaugas ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokykloms, turinčioms mažiau nei 80 kompiuterių: lopšeliams-darželiams „Ąžuoliukas“, „Pasaka“, „Žilvitis“, „Eglutė“, mokyklai-darželiui „Žibutė“, M. Tiškevičiūtės, Kretingos sporto, Rūdaičių, Kurmaičių pradinei, Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinei, Kretingos meno mokykloms, Kartenos, Baublių, Jokūbavo A. Stulginskio mokykloms-daugiafunkciams centrams.