STRUKTŪRA IR KONTAKTAI

DARBUOTOJŲ POREIKIS

KRETINGOS RAJONO ŠVIETIMO CENTRAS SKELBIA KONKURSĄ EITI KARJEROS SPECIALISTO PAREIGAS

2022-09-01

Pareigybės pavadinimas: karjeros specialistas.
Karjeros specialisto pareigybė skiriama teikti kokybiškas ir prieinamas karjeros paslaugas (ugdymo karjerai, karjeros konsultavimo, karjeros informavimo, karjeros į(si)vertinimo ir darbo ieškos priemones) Kretingos rajono mokyklose vykdančiose bendrąjį ugdymą.
Reikalavimai pretendentui, ketinančiam eiti karjeros specialisto pareigas:

 • turėti aukštąjį išsilavinimą, o pedagoginį išsilavinimą, jeigu jo neturės, galės įgyti jau įsidarbinęs;
 • būti susipažinęs su profesinį orientavimą reglamentuojančiais teisės aktais;
 • gebėti naudotis įvairiomis karjeros valdymo informacinėmis sistemomis ir šiuolaikinėmis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis ir elektroninėmis priemonėmis, susijusiomis su karjeros valdymo paslaugų teikimu, bei parinkti tinkamas informacines priemones ir šaltinius pagal paslaugos gavėjų poreikius;
 • gebėti tinkamai nustatyti profesinio orientavimo paslaugų gavėjų poreikius švietimo įstaigoje;
 • gebėti analizuoti ir tvarkyti duomenis ir informaciją apie teikiamas profesinio orientavimo paslaugas;
 • gebėti dirbti komandoje;
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus.

Privalumai:

 • psichologijos, sociologijos, edukologijos, ekonomikos, karjeros studijos arba/ir magistro kvalifikacinis laipsnis;
 • darbo patirtis karjeros specialistu švietimo įstaigoje.

Pretendentų, ketinančių eiti karjeros specialisto pareigas, teikiami dokumentai:

 1. prašymas dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę liudijantis dokumentas (kopija);
 3. išsilavinimą ir kvalifikaciją liudijantys dokumentai (kopijos);
 4. gyvenimo aprašymas;
 5. dokumentai, įrodantys pedagoginio darbo patirtį;
 6. rekomendacija (-os).

Pretendento, ketinančio eiti karjeros specialisto pareigas, atranka vykdoma pokalbio būdu.

Dokumentai ir/ ar jų kopijos gali būti pateikti:
Kretingos rajono švietimo centro raštinės vedėjai Aušrelei Drakšienei el. paštu svietimocentras@kretingosrsc.lt
Dokumentus galima pristatyti ir adresu J. Pabrėžos g. 8, Kretinga (II aukštas), raštinės vedėjai.

Informacija apie konkursą teikiama el. paštu svietimocentras@kretingosrsc.lt ir telefonu 8 674 136 39.
Paskutinė dokumentų pateikimo data – 2022 m. rugsėjo 12 d.

SKELBIAMA ATRANKA PSICHOLOGO PAREIGOMS UŽIMTI

2022-08-18

Kretingos rajono švietimo centro pedagoginės psichologinės pagalbos skyrius skelbia atranką psichologo pareigoms užimti.

Konkursas organizuojamas vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Pareigybės pavadinimas: psichologas.
Darbo krūvis: 1 etatas.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota (bandomasis laikotarpis – 3 mėn.). Psichologo pareigybė skiriama mokiniams konsultuoti mokyklose, vykdančiose ikimokyklinį, priešmokyklinį ir bendrąjį ugdymą, kuriose nėra psichologo pareigybės.

Reikalavimai pretendentams:

 • vientisosios psichologinės magistro studijos;
 • darbo patirtis: ne mažiau 5 metų darbo su vaikais patirtis švietimo arba sveikatos priežiūros įstaigose;
 • gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams;
 • gebėjimas dirbti su diagnostinėmis metodikomis (WISC-III-LT, DISC ir panašiomis);
 • podiplominės studijos (gali būti dar nepabaigtos);
 • informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas profesinėje veikloje;
 • reikiamų teisės aktų išmanymas.

Privalumai:

 • patirtis dirbant su įvairaus amžiaus vaikais;
 • patirtis rengiant ir įgyvendinant įvairaus lygio projektus.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Gyvenimo aprašymą (CV).

Dokumentai priimami nuo 2022 m. rugpjūčio 18 d. 8.00 val. iki 2022 m. rugėjo 12 d. 15.30 val.

Galimi dokumentų pateikimo variantai:

 • Pateikti asmeniškai adresu Pabrėžos g. 8, Kretingos rajono švietimo centro raštinės vedėjai.
 • Siųsti elektroniniu paštu: svietimocentras@kretingosrsc.lt

Pretendentų atranka:

 1. Pretendentai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, bus kviečiami į pokalbį, apie pokalbio laiką bus informuojami el. paštu.
 2. Pretendentai apie priėmimo rezultatus informuojami po atrankos.

Informacija apie skelbiamą konkursą teikiama telefonais: +370 674 13639; +370 674 13759.

Konkursas Kretingos rajono švietimo centro direktoriaus pareigoms eiti

2022-07-15

Kretingos rajono savivaldybė skelbia konkursą Kretingos rajono švietimo centro direktoriaus pareigoms eiti (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 11,42-13,7 (baziniais dydžiais), nustatomas atsižvelgiant į vadovaujamo darbo patirtį).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 1. Turėti auštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą.
 2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
  2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
  2.2. turėti magistro laipsnį ,pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kai 2 metų pedagoginio darbo stažą;
  2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas);
  2.4. turėti magistro laipsnį ir ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos arba 3 metų vadovaujamo darbo patirtį, kurios atitinka švietimo pagalbos įstaigos, į kurią kandidatuojama, bent vieną iš vykdomų funkcijų;
  2.5. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5.2.2 papunktyje apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas yra ne žemesnio kaip aukšto lygio (4 balai);
 1. Turėti Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194, 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas.
 2. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje.
 3. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
 4. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus.
 5. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).
 6. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.
 7. Direktorius turi žinoti, išmanyti ir gebėti savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitus įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, teisės aktus ir kitus dokumentus, reglamentuojančius švietimo organizavimą, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką, darbo santykių reguliavimą, švietimo ir mokslo ministro įsakymus, Kretingos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Švietimo skyriaus vedėjo įsakymus ir pavedimus, kitus teisės aktus, vadovautis direktoriaus pareigybės aprašymu.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba.
 4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašas). Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10 000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).
 5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka (toliau – kompetencijų vertinimo ataskaita), kopiją.
 6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Kalbos mokėjimo lygį patvirtinančiame dokumente turi būti patvirtinta, kad tokį lygį asmuo yra įgijęs, ar lygis patvirtinamas išlaikytu atitinkamo lygio egzaminu(-ais). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje, arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba, arba aukštojo mokslo diplomo priedėlyje nurodyta, kad studijų metu įgijo atitinkamą užsienio kalbos mokėjimo lygį.
 8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacijų reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
 9. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.
 10. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

Pretendentų dokumentai priimami Kretingos rajono savivaldybės administracijos Bendrajam skyriuje, 209 kab., (Savanorių g. 29A, Kretinga) tiesiogiai, elektroniniu paštu daiva.sleiniute@kretinga.lt arba registruotu laišku iki 2022 m. lapkričio 3 d. (įskaitytinai). Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams nepateikusiems nurodytų privalomų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.
Pretendentai, kurie yra pateikę konkurso organizatoriui dokumentus dalyvauti konkurse, suderinę su vadovaujančiu švietimo įstaigai asmeniu, iki atrankos:

 • turi susipažinti su švietimo įstaigos veikla, poreikiais ir gali pristatyti tiesiogiai arba nuotoliniu būdu švietimo įstaigos bendruomenei vadovavimo švietimo įstaigai gaires;
 • gali lankytis švietimo įstaigoje (ne ilgiau kaip 3 darbo dienas), tiesiogiai arba nuotoliniu būdu bendrauti su darbuotojais, mokiniais (dalyvaujant mokytojams ar švietimo pagalbos specialistams) netrikdydami švietimo įstaigos veiklos. Nesilankymas švietimo įstaigoje nelaikomas nustatytos tvarkos pažeidimu ir pretendento vertinimui įtakos neturi.

Iki atrankos likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms, kiekvienam pretendentui  bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.

Pretendentų atrankos posėdis Kretingos rajono švietimo centro direktoriaus pareigoms užimti vyks 2022 m. lapkričio 15 d.

SVARBU. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimą atlieka Nacionalinė švietimo agentūra. Informacija apie vertinimą skelbiama Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje https://www.nsa.smm.lt.  Skirdama  pretendentų kompetencijų vertinimo laiką, agentūra pirmenybę teikia pretendentui, kuris jau yra pateikęs Savivaldybei prašymą dėl dalyvavimo konkurse. Pretendentas, pateikęs Savivaldybei prašymą dėl dalyvavimo konkurse, kompetencijoms vertinti turi registruotis Nacionalinėje švietimo agentūroje per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos.

 Konkursas paskelbtas 2022 m. liepos 15 d.