STRUKTŪRA IR KONTAKTAI

DARBUOTOJŲ POREIKIS

SKELBIAMA ATRANKA METODININKO PAREIGOMS UŽIMTI

Kretingos rajono švietimo centras skelbia atranką metodininko pareigoms (vienas etatas, neterminuota darbo sutartis) užimti nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.

Atlyginimas (bruto) – nuo 1196 Eur iki 1803 Eur, priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo.

 1. Kvalifikaciniai reikalavimai:
  • aukštasis universitetinis ar jam prilygintas pedagoginis išsilavinimas;
  • ne mažesnis kaip 3 metų pedagoginio darbo stažas;
  • geras lietuvių kalbos mokėjimas (mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus);
  • geras lietuvių kalbos mokėjimas (mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus);
  • gebėjimas taikyti ir valdyti informacines komunikacines technologijas;
  • gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.
 2. Pretendentų privalumai:
  • daugiau negu vienos užsienio kalbos mokėjimas, projektinio darbo patirtis ir įgūdžiai;
  • ankstesnių darbdavių rekomendacijos.
 3. Centro metodininko funkcijos: 
  • vadovauja rajono švietimo bendruomenės metodinei veiklai;
  • organizuoja gerosios patirties skaidos renginius rajone, rengia dokumentus, vykdo renginių apskaitą;
  • kuruoja rajono metodinę tarybą;
  • aiškina valstybinę ir regioninę švietimo politiką, formuoja rajono poreikius atliepiančios metodinės veiklos tikslus, inicijuoja ilgalaikių ir trumpalaikių rajono metodinės veiklos planų, programų, projektų rengimą;
  • kuria metodinės veiklos sistemą rajone;
  • vadovauja rajono metodinės veiklos planų, programų rengimui ir jų vykdymui, bendradarbiauja rengiant projektus;
  • inicijuoja ir vykdo tyrimus rajono metodinei veiklai gerinti;
  • skelbia viešai informaciją apie rajone vykdomą metodinę veiklą;
  • teikia metodinę pagalbą rajono švietimo bendruomenei, skleidžia šalies ir užsienio pedagogų veiklos inovacijas;
  • kaupia rajono pedagogų edukacinės patirties banką;
  • koordinuoja rajono renginių vaikams/mokiniams organizavimą;
  • tiria ir prognozuoja švietime dalyvaujančių asmenų kvalifikacijos tobulinimo ir saviugdos poreikius;
  • rengia įsakymų, sutarčių ir kitų dokumentų projektus;
  • teikia pasiūlymus dėl Centro veiklos planavimo;
  • rengia Centro veikos įsivertinimo ataskaitas pagal savo funkcijas;
  • kartą per metus vykdo veiklos įsivertinimą, planuoja kvalifikacijos tobulinimą, teikia pasiūlymus;
  • kaupia duomenis apie savo veiklą ir rengia savo profesinės kompetencijos aplanką;
  • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Centro projektus;
  • dalyvauja Centro organizuojamuose renginiuose;
  • puoselėja demokratiškus tarpusavio santykius, tolerancijos ir atsakomybės atmosferą;
  • bendradarbiauja su rajono švietimo, kultūros, sporto, nevyriausybinėmis ir kitomis organizacijomis, organizuojant kultūrinius, edukacinius bei suaugusiųjų neformaliojo švietimo renginius;
  • teikia informaciją apie Centro organizuojamus renginius švietimo ir kitų įstaigų bendruomenėms;
  • laikosi konfidencialumo principo.
 1. Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

4.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

4.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

4.3. gyvenimo aprašymą;

4.4. pedagogo išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

Dokumentai priimami nuo 2024-05-24 iki 2024-06-07.

Siųsti elektroniniu paštu svietimocentras@kretingosrsc.lt

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinus grąžinami pretendentui.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, apie pokalbio laiką bus informuoti el. paštu.

Informacija apie skelbiamą atranką teikiama telefonu: +370 674 13639.