PRANEŠĖJŲ APSAUGA

PRANEŠĖJŲ APSAUGA

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu.

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 1. pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 2. pavojaus aplinkai;
 3. kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 4. neteisėtos veiklos finansavimo;
 5. neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 6. neteisėtu būdu įgyto turto;
 7. padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 8. kitų pažeidimų.

Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

 1. įstaigoje;
 2. kompetentingai institucijai (prokuratūrai) tiesiogiai;
 3. viešai.

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu A1-38 | 2020 | Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės administracijos vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), kuris nustato informacijos apie pažeidimus Kretingos rajono savivaldybės administracijoje (toliau – Administracija) Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse ar įstaigose teikimo Administracijoje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu (toliau – vidinis kanalas), pranešimų apie pažeidimus priėmimo, jų vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

Administracijoje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją apie pažeidimą Administracijoje, Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse ar įstaigose su kuriais jį sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, pranešimą kompetentingam subjektui gali pateikti šiais būdais:

 1. Tiesiogiai atvykęs į Savivaldybės administraciją (110 kabinetas, Savanorių g. 29 A, Kretinga LT – 97111);
 2. Atsiųsdamas pranešimą paštu. Siunčiant pranešimą paštu po Administracijos pavadinimu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;
 3. Atsiųsdamas pranešimą elektroninio pašto adresu: praneseju.apsauga@kretinga.lt.

Administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas kompetentingas subjektas: Gintaras Bruzdeilinas.

Kompetentingas subjektas administruoja vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, teikia konsultacijas dėl Įstatymo ir Aprašo nuostatų taikymo.

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šią  pranešimo apie pažeidimą formą.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, užtikrinamas konfidencialumas.