KITA INFORMACIJA

PROJEKTAI

PROJEKTAS „TĖVYSTĖS PERDEGIMO ĮVEIKA PER KULTŪROS IR MENO INTERVENCIJAS: VAIKO NEGALIOS SITUACIJA“

Klaipėdos, Kretingos ir Šilutės miestuose ir rajonuose pradedamas įgyvendinti LR Sveikatos apsaugos ministerijos Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis finansuojamas projektas pavadinimu: „Tėvystės perdegimo įveika per kultūros ir meno intervencijas: vaiko negalios situacija“. Projekto vertė 42 244, 80 Eur, iš fondo yra finansuojama 40 132,56 Eur projekto veiklų vykdymui.

Pagrindinis projekto partneris – VšĮ „Švietimo, sveikatos ir socialinių inovacijų centras“, projekto partneriai: BĮ „Diemedžio“ ugdymo centras, BĮ „Kretingos rajono švietimo centras“ bei Mažesniųjų Brolių Ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas.

Projekto vykdymo laikotarpis: 2023 m. gegužės 29 d. – 2023 m. gruodžio 1 d.

KARJEROS SPECIALISTŲ TINKLO VYSTYMAS

Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose.

Projekto metu numatoma vystyti karjeros specialistų tinklą ir užtikrinti karjeros konsultavimo paslaugų teikimą mokiniams. Projekto metu bus įdarbinti karjeros specialistai, teikiantys profesinio orientavimo paslaugas mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose ar kitose švietimo įstaigose. Numatoma, kad 2023 m. pabaigoje švietimo įstaigose dirbs 380 karjeros specialistų. Profesinis orientavimas bus vykdomas teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas.

Projekto trukmė – 2022 m. rugsėjo 13 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo suma – 9 998 172,97 Eur

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.
Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.
Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės, valstybinės bendrojo ugdymo mokyklos, švietimo pagalbos įstaigos, kolegijos ir universitetai.
Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

  • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas;
  • Gamtos mokslų  ir technologijų dalykams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas;
  • STEAM atviros prieigos centrų kūrimas.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos regioninės plėtros fondo  ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 24 065 118,47 eurų.

Projekto trukmė – 56 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2021 m. gruodžio  31 d.).

Veikla ir rezultatai

Veikla „Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas“ pasibaigė.  672 šalies mokykloms, vykdančioms pradinio ugdymo programas, ir 533 mokykloms, vykdančioms pagrindinio ugdymo I pakopos programas,  pristatytos visos projekte numatytos mokymo priemonės ir įranga.
Veikla „Gamtos mokslų  ir technologijų dalykams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas“ pasibaigė.  Parengta metodinė medžiaga mokytojams: sukurti pamokų veiklų 120 aprašų ir video medžiaga (27  aprašai 1-4 kl. gamtos pažinimo dalykui ir 93 aprašai  5–8 kl. gamtamokslinio ugdymo,  technologijų ir integruotų informacinių technologijų bei matematikos dalykams), kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose. Aprašai ir video medžiaga patalpinta adresu: http://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html
Įgyvendinant veiklą „STEAM atviros prieigos centrų kūrimas“ kartu su partneriais (Alytaus kolegija, Marijampolės kolegija, Šiaulių universitetu, Panevėžio m. savivaldybe ir Panevėžio švietimo centru, Tauragės r. savivaldybe ir Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centru, Telšių r. savivaldybe ir Telšių švietimo centru, Utenos r. savivaldybe ir Utenos švietimo centru)  Alytuje, Marijampolėje, Panevėžyje, Šiauliuose, Tauragėje, Telšiuose ir Utenoje bus sukurti 7 regioniniai STEAM atviros prieigos centrai. Centruose bus kuriamos standartizuotos (biologija-chemija, fizika-inžinerija, robotika-IT arba gamtamokslinė ir mechatroninė/IT ) ir specializuotos (atspindinčios konkrečios apskrities teritorijos specifiką) laboratorijos. Centruose numatoma organizuoti  formaliojo ir neformaliojo ugdymo užsiėmimus, vaikų švietimo projektus, mokytojų kompetencijos tobulinimo seminarus. Projekto lėšomis centruose kuriamos laboratorijos bus aprūpintos priemonėmis ir įranga bei baldais, bus parengti centruose atliekamų tiriamųjų darbų aprašai.

Informaciją teikia: projekto vadovė Dalia Lėckaitė, el. p.  dalia.leckaite@nsa.smm.lt, tel. +370 684 43 245; projekto administratorė  Giedrė Daugirdienė, el. p. giedre.daugirdiene@nsa.smm.lt,  tel. +370 684 43187;   projekto finansininkė Vilma Mizeikienė, el. p. vilma.mizeikiene@nsa.smm.lt, tel. +370 658 20 984.

KITI PROJEKTAI

Projekto pavadinimas Vykdymo laikotarpis Finansavimas, Eur Projekto trumpas aprašymas/rezultatai Pastabos
Erasmus+ tarptautinis projektas „Jau mokykloje ruoškis karjerai“ 2018.09.01-2020.06.01 32 775 Projekto tikslas – padėti mokiniams pasirinkti būsimą profesiją, supažindinant juos su įvairiomis darbo, mokymosi sritimis bei įgūdžiais, kurių reikės, siekiant įsidarbinti. Supažindinti mokinius su darbuotojams keliamais reikalavimais ir motyvuoti juos siekti užsibrėžtų tikslų. Šio projekto uždaviniai: padidinti mokinių įsidarbinimo galimybes ir suteikti lygias galimybes išsilavinimui ir darbui; skatinti mokinių aktyvų pilietiškumą ir socialinį įsitraukimą; suteikti kokybiškus mokymus; mažinti jaunimo bedarbystę; mažinti darbo skelbimų skaičių valstybiniame ir EU lygyje. ES struktūrinių fondų lėšos. Projektas tarptautinis.
Erasmus+ „Healthy we – future guarantee“ 2016.09.01–2018.08.31 9 800 „Sveika visuomenė – ateities garantas“ („Healthy we – future guarantee“). Projekto tikslas – tobulinti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius susijusius su mitybos įpročiais ir fiziniu aktyvumu, bei užmegzti partnerystės ryšius tarp mokyklų taikant ir dalinantis gerąja patirtimi.
Kretingos rajono švietimo centras – projekto koordinatorius.
ES struktūrinių fondų lėšos. Projektas tarptautinis.
Erasmus+ „Promoting third age education“ 2016.09.01–2018.08.31 3993,75 „Trečiojo amžiaus švietimo skatinimas“ („Promoting third age education“). Pagrindinės projekto veiklos: tarpkultūrinis kartų švietimas ir mokymasis visą gyvenimą, naujų, novatoriškų programų/ugdymo metodų/mokymo kursų rengimas, užsienio kalbų mokymas(-is). Projekto veiklų metu bus atliekami mokymosi visą gyvenimą politikos įgyvendinimo tyrimai, parengtos ir pristatytos ataskaitos, bus parengta senjorų mokymo(-si) metodika, sukurta virtuali senjorų mokymo(-si) platforma suteiksianti galimybes tobulinti suaugusių žmonių bendrąsias (IKT ir užsienio kalbų) kompetencijas. ES struktūrinių fondų lėšos. Projektas tarptautinis.
„Edukacinis kūrybinių medijų centras bibliotekoje“ 2015 m. gegužė–2016 gruodis   Suorganizuoti mokymai „Dizainas ir modernios technologijos“ Kretingos rajono 14-29 metų jaunimui. Kretingos rajono švietimo centras – Kretingos rajono M. Valančiaus viešosios bibliotekos partneris. Projektas lokalus.
Projektas „Atrask save“ 2015–2017 90 2 jaunuoliai savanoriai iki 29 metų buvo apmokyti dirbti Kretingos rajono švietimo centro turizmo informacijos centre. (Per 2016 metus) Projektas vykdomas šalies mastu.
Projektas „Mes rūšiuojame“ 2016–2017   Projekto tikslas – skatinti ir mokyti visuomenę, o ypač moksleivius rūšiuoti ir rinkti atskirai atliekas, jų nešalinti su kitomis atliekomis, mažinti aplinkos taršą, šviesti ir informuoti visuomenę.
Gamintojų ir importuotojų Asociacija, VŠĮ „Elektros gamintojų ir importuotojų organizacija“ ir UAB „Atliekų tvarkymo centras“.
Projektas vykdomas šalies mastu.
Projektas „Atrask save“ 2015–2017 10 000 Šiuo projektu siekiama kiekvienam niekur nedirbančiam ir nesimokančiam jaunam žmogui asmeniškai pasiūlyti atrasti save, jei reikia, įgyti profesiją ar kvalifikaciją, galbūt darbinės patirties, ir tokiu būdu padėti įsilieti į darbo rinką. Projekto tikslinė grupė 15−29 metų amžiaus nedirbantis, nesimokantis, mokymuose nedalyvaujantis ir Teritorinėje darbo biržoje neregistruotas jaunas žmogus, kuriam bus pasiūlyta dalyvauti savanoriškoje veikloje ar jaunimo motyvaciją integruotis į darbo rinką ir/ar švietimo sistemą skatinančiose veiklose. Tikimasi, kad šios veiklos padės įgyti asmeninių, socialinių, profesinių kompetencijų, pasirengti sugrįžti į švietimo sistemą ar integruotis į darbo rinką. Projektas „Atrask save“ bus įgyvendinamas visoje šalyje, o projekto veiklos vykdomos visų savivaldybių teritorijose. Projektą įgyvendina Lietuvos darbo birža kartu su Jaunimo reikalų departamentu, teritorinėmis darbo biržomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir biudžetinėmis įstaigomis. Projektas bendrai veiklai subūrė 69 organizacijas ir įstaigas. Projektas vykdomas šalies mastu.

 

2015 metai

Baigtas įgyvendinti Grundtvig senjorų savanorystės projektas „Baltijos šalys suaugusiųjų švietimui„ („Baltics for Adult Education“). Projekto tikslas – skatinti Baltijos šalių senjorų savanorių bendravimą ir bendradarbiavimą dalinantis patirtimi su bendraamžiais ir jaunąja karta, įgyjant ir perduodant gebėjimus ir įgūdžius, reikalingus žinių visuomenėje ir socialinėje aplinkoje. 6 Kretingos rajono ir 6 Latvijos senjorai iš Rygos dalyvavo projekto savanorystės programoje Lietuviai vyko savanoriauti į Rygą, latviai – į Kretingą. Senjorai, dalyvavę programoje, patobulino užsienio kalbos (latvių/lietuvių), bendravimo ir bendradarbiavimo tarptautiniu lygmeniu įgūdžius, įgyvendino savanorystės idėjas ir galimybes praktiškai, susipažino su šalių kultūriniais skirtumais ir panašumais, perteikė įgytą patirtį ir žinias Kretingos rajono senjorų bendruomenei.

Tęstinio projekto „Kelias į visavertį ir kokybišką gyvenimą“ įgyvendinimo metu Kretingos rajono pedagogų švietimo centro TAU studentams buvo organizuoti mokymai „Lietuvių liaudies šokiai“. Projekto tikslas – skatinti pagyvenusių žmonių bendravimą ir savitarpio pagalbą.

Sėkmingai įgyvendintas Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamas kultūros ir meno projektas „Etninė kultūra ir tautodailė“. Projekto tikslas – tobulinti kultūros darbuotojų kvalifikaciją. Kretingos kultūros darbuotojams pravesti mokymai: „Velykinių kiaušinių marginimo tradicijos“, dalyvavo 16 dalyvių kultūros darbuotojų, „Kultūros renginių organizavimas. Scenarijaus kūrimas“, dalyvavo 31 dalyvis kultūros darbuotojas.

Partnerio teisėmis pradėtas įgyvendinti projektas „Edukacinis kūrybinių medijų centras bibliotekoje“. 2015 m. suorganizuoti mokymai „Dizainas ir modernios technologijos“ Kretingos rajono 14-29 metų jaunimui. Projektas tęsiamas.

Turizmo informacija įgyvendino projektą „Lietuvos jaunimo savanoriška tarnyba“. Projekto tikslas – padėti jauniems žmonėms įsitraukti į darbo rinką. Pagal šį projektą 2015 metais savanoriavo 2 savanorės, kurios talkino leidžiant turistinius leidinius, aptarnaujant lankytojus.

2014 metai

2014 m. lapkričio-gruodžio mėnesiais Kretingos rajono pedagogų švietimo centras vykdė MČTAU organizuojamą projektą TAU senjorams „Kelias į visavertį ir kokybišką gyvenimą. Projekto metu Centro TAU studentams organizuoti mokymai „Lietuvių liaudies šokiai“, šoki vadovas – Aurimas Bajoras, Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos šokio mokytojas. Projekto eigoje susikūrė TAU šokių grupė „TAU ritmas“. Senjorai su nauja programa vyko į rajono mokyklas, koncertavo, bendravo su vaikais, pedagogais. Kovo 11 d. senjorai vyko atstovauti Lietuvai į Kroatiją. (Informacija iš Kroatijos laikraščio ir televizijos).

Nuo 2014 m. kovo mėn. Kretingos rajono pedagogų švietimo centras dalyvauja projekte „Lietuvos jaunimo savanoriška tarnyba” (Nacionalinė savanorystės programa). Projekto tikslas – sudaryti  sąlygas  jauniems  žmonėms  dalyvauti  savanoriškoje  veikloje  ir  įgyti  asmeninių,  socialinių,  profesinių kompetencijų bei darbo patirties, prisidedant prie pelno nesiekiančios organizacijos veiklos. Remiantis turima patirtimi Europos Savanorių Tarnybos programoje, šiuo projektu siekiama įgyvendinti savanoriškos veiklos modelį Lietuvoje.  Projektu  skatinama  jaunimo  savanoriška  veikla,  įtraukiant  jaunus  žmones  į  jų  poreikius  atitinkančias  veiklas  bei motyvuojant  įgyti  darbo  įgūdžių,  asmeninių,  socialinių,  profesinių  kompetencijų.  Tokiu  būdu  organizacija  gauna  papildomas „pagalbos rankas“. Daugiau informacijos apie projektą.

2013 m. gruodžio mėn. pradėtas įgyvendinti Grundtvig senjorų savanorystės projektas „Baltijos šalys suaugusiųjų švietimui“ Nr. LLP-GRU-SP-2013-LT-00006 pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, partneris LatConsul (Latvija), trukmė – 24 mėn.

2012 m. gegužės mėn. 22 d. pradėtas vykdyti UPC – ES struktūrinių fondų finansuojamas projektas SFMIS Nr. VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-009 „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ (II etapas), PŠC – UPC partneris, trukmė 24 mėn.

„Europos kultūrinio maršruto aktyvinimas Pietų Baltijos teritorijoje – Šv. Jokūbo pamario kelias“, PŠC asocijuotas Kretingos rajono savivaldybės partneris, trukmė 36 mėn.

2011 – 2013 metai

2012 – 2013 m. Šiaurės ministrų tarybos finansuojamas Nordplus Adult projektas Nr. AD-2012-_1a-30159 „Socialinis verslumas socialiniams pokyčiams“, PŠC – Latconsul partneris, trukmė 11 mėn.

2010 – 2012 m. UPC – ES struktūrinių fondų finansuojamas projektas SFMIS Nr. VP1-2.2-ŠMM -02-V-01-006 „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“, PŠC – UPC partneris, trukmė 17 mėn.

2010 – 2012 m. Utenos švietimo centro – Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto ,,Mokymosi visą gyvenimą“ 2 uždavinio įgyvendinimui skirto projekto Nr.VP1-2.2-ŠMM-05-K-01 103 „Inovatyvių mokymosi programų rengimas Utenos savivaldybėje plėtojant socialinę partnerystę“, PŠC – Utenos švietimo centro partneris, asocijuotas partneris – Grūšlaukės pagrindinė mokykla, trukmė 24 mėn.

2011 – 2012 m. „Besimokančių mokyklų tinklai“ (MTP plius komponentas), PŠC – partneris Darbėnų gimnazijos ir A. Stulginskio Jokūbavo pagrindinės mokyklos komandos, trukmė 12 mėn.

PROJEKTINĖ VEIKLA 2011/2012 M.M.