EDUKACINIS BANKAS

IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

 • Ikimokyklinis ugdymas
 • Priešmokyklinis ugdymas

INTEGRUOTOS PAMOKOS

 • Integruotos pamokos

PRADINIS UGDYMAS

 • Pradinis ugdymas

DORINIS UGDYMAS

 • Etika
 • Tikyba

KALBOS

 • Anglų kalba
 • Lietuvių kalba ir literatūra
 • Prancūzų kalba
 • Rusų kalba

TIKSLIEJI MOKSLAI

 • Informatika
 • Matematika

GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS

 • Biologija
 • Chemija

SOCIALINIS UGDYMAS

 • Geografija
 • Istorija

MENAI IR TECHNOLOGIJOS

 • Dailė
 • Muzika
 • Technologijos
 • Šokis

PASIRENKAMIEJI DALYKAI

 • Psichologija

ŠVIETIMO PAGALBA

 • Logopedai
 • Specialieji pedagogai