EDUKACINIS BANKAS

DORINIS UGDYMAS

Kodas INT-24 Žanras Integruotos pamokos medžiaga: Power Point pateiktys, užduotys 5 grupių darbui, galimi užduočių atsakymai, naudota papildoma medžiaga – O. Baumilienės straipsnis ,,Stoikų moralės recepcija keturiose Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus etinėse odėse“.
Metai 2021 Autorius I. Lapinskienė, lietuvių k. mokytoja ekspertė;
R. Masiokienė, tikybos mokytoja metodininkė
Ugdymo įstaiga Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija
Anotacija Pamokos tikslas: aptarus M. K. Sarbievijaus odės ,,Janui Libinijui“ turinį ir raišką, nusakyti žmogaus siekių ir pasaulio, lemties prieštaringumą, įvardyti stoikų filosofijos vertybes.
Pamokoje mokiniai įvardija baroko pasaulėjautos ypatybes, ryškias Sarbievijaus kūryboje, odės ,,Pauliui Kozlovijui” žmogaus siekius. Susipažįsta su pagrindinių stoikų – Senekos, Epikteto, Marko Aurelijaus, Epikūro – idėjomis. Skaito odę „Janui Libinijui“, dirbdami 5 grupėse, užpildo lenteles. Grupių darbus pristato klasei. Žinias ir gebėjimus įsivertina programėle ,,Reflectus“.
Pavadinimas, nuoroda Stoikų vertybės M. K. Sarbievijaus odėse
Nuoroda: edukacinis bankas (1), edukacinis bankas (2), edukacinis bankas (3)

 

Kodas TKE-17 Žanras Word dokumentas
Metai 2020, 2021 Autorius Indrė Kovalskė,
etikos mokytoja metodininkė
Ugdymo įstaiga Kretingos rajono Salantų gimnazija, Kretingos M. Daujoto progimnazija
Anotacija Iš tiesioginio patyrimo mokiniai įgyja žinių apie neregio ar silpnaregio jauseną per pojūčius ir stebėdami vaizdinę medžiagą, atlikdami praktines užduotis. Integruotoje pamokoje su tikyba darbo grupėse analizuodami Šv. Raštą, mokiniai pažįsta neregio jauseną ir gyvenseną šiame ir Jėzaus laikmetyje. Veikla skirta 5–8 kl., I–III G klasių mokiniams.
Pavadinimas, nuoroda Pažink neregio pasaulį
Nuoroda: edukacinis bankas

 

Kodas TKE-16 Žanras PowerPoint
Metai 2021 Autorius Irena Grabienė,
etikos mokytoja metodininkė
Ugdymo įstaiga Kretingos r. Vydmantų gimnazija, Kretingos rajono A. Stulginskio mokykla – daugiafunkcis centras
Anotacija Kiekvienas laisvę suvokiame skirtingai. Vieniems laisvė kai galime daryti, ką norime, kitiems – galimybė veikti nevaržomiems. Todėl ši tema aktuali dorinio ugdymo pamokose, nes etika remiasi prielaida, kad žmogus yra laisva esybė. Tik todėl, kad esame laisvi, galime rinktis savo poelgius, mus galima vertinti gėrio ir blogio požiūriu. Keliami klausimai:  Kas yra laisvė? Kada žmogus yra laisvas? Ar asmens laisvė turi ribas? ir kt.
Pavadinimas, nuoroda Žmogus yra laisva esybė.
Kodas INT-23 Žanras Pateiktys Microsoft PowerPoint programa
Metai 2021 Autorius Reda Čičiūnienė, dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja metodininkė
Rasa Žygaitienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
Ugdymo įstaiga Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija
Anotacija Pateiktyse dėmesys skirtas keturių pamokų (Kainas ir Abelis bei Babelio bokštas, Sūnus palaidūnas, Abraomo pašaukimas, Meile, kas tu esi?) integracijos galimybėms. Pamokų pradžiose stengiamasi sudominti mokinius. Tam pasirenkamas klausimų principas, interviu ar žiūrimas trumpas filmukas (nuorodos pateikiamos pateiktyse). Analizuojant Šventojo Rašto istorijas veiklos būna įvairiapusiškos: pildomi mąstymo žemėlapiai, lentelės, daroma lyginamoji skirtingų kultūrinių diskursų analizė. Labai svarbu, kad suplanuotos veiklos būtų artimos mokinių patirčiai, tad pamokose remiamasi ir įvairia medžiaga iš šiuolaikinio gyvenimo (animaciniu filmuku, vaizdo medžiaga iš šiuolaikinių laidų, biblinio teksto ir dailės integracija, savanorystės liudijimu ir kita). Pateiktyse pasidalinama įdomiausia mokiniams ir vertingiausia, pamokas vedusių mokytojų nuomone, atrasta medžiaga (ir jos nuorodomis internete), kuri gali paįvairinti II gimnazijos (10) klasėje dorinio ugdymo (tikybos) ir lietuvių literatūros pamokas.
Pavadinimas, nuoroda Dorinio ugdymo (tikybos) ir lietuvių literatūros integracijos galimybės II gimnazijos (10) klasėje
Nuoroda: edukacinis bankas

 

Kodas TkE-18 Žanras Power Point skaidrės su kryžiaus kelio paveikslais ir Word dokumente pateikti dialogai.
Metai 2021 Autorius Toma Mackevičienė,
tikybos mokytoja
Ugdymo įstaiga Kretingos Simono Daukanto progimnazija
Anotacija Ši pamoka skirta supažindinti mokinius su gavėnios liturginio laiko tradicija melstis ir apmąstyti Jėzaus Kristaus kryžiaus kelią.
Paskirstymas vaidmenis įtraukia vaikus ir padeda susipažinti su kryžiaus kelio stotimis ir maldomis. Pamokos planas parengtas 4 kl. mokiniams.
Pavadinimas, nuoroda Rožytė ir vikšrelis eina kryžiaus kelią
Nuoroda: edukacinis bankas (1), edukacinis bankas (2)

GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS

Kodas BI-3 Žanras Word formatas
Metai 2021 Autorius Lina Jucytė,
biologijos mokytoja metodininkė
Ugdymo įstaiga Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija
Anotacija Pateikta praktinio darbo užduotis gali būti atliekama nagrinėjant temą apie fermentus. Praktiniame darbe yra naudojami ananasai, kurie turi fermento bromelaino. Bromelainas – tai fermentas, kuris skaido baltymus. Praktiniame darbe yra iškeliama problema, kurią mokiniai turi išspręsti, atlikdami darbą praktiškai. Šis praktinis darbas padeda teorines žinias pritaikyti praktiškai, skatina probleminį mokymąsi, nes atspindi realią aplinką, kurioje mokiniai gyvena. Kad mokiniai galėtų atsakyti į iškeltą klausimą, jie turi ištirti aprašytą situaciją, pritaikyti turimas žinias bei ieškoti atsakymų įvairiuose šaltiniuose.
Pavadinimas, nuoroda Praktinis darbas biotechnologijų laboratorijoje „Ananasai laboratorijoje“
Nuoroda: edukacinis bankas

 

Kodas BI-4 Žanras PDF formatas
Metai 2021 Autorius Lina Jucytė,
biologijos mokytoja metodininkė
Ugdymo įstaiga Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija
Anotacija Praktinį darbą „Slaptas palinkėjimas draugui“ galima atlikti su įvairaus amžiaus vaikais. Atliekant darbą naudojamos spanguolės, kuriose randamas pigmentas antocianinas. Šis pigmentas reaguodamas su soda nusidažo žalia spalva. Darbą atlikti labai paprasta. Praktinis darbas skatina mokinių kritinį mąstymą, nes mokiniai turi išsiaiškinti, kodėl spanguolių pigmentas nudažė parašytus žodžius žaliai. Šis darbas gali būti puikiai integruojamas chemijos pamokose. Atlikdami darbą, mokiniai yra skatinami kūrybiškai reikšti mintis, būti draugiškais, plėtojamos jų asmeninės kompetencijos.
Pavadinimas, nuoroda Praktinis darbas biotechnologijų laboratorijoje „Slaptas palinkėjimas draugui“
Nuoroda: edukacinis bankas
Kodas CH-5 Žanras PowerPoint
Metai 2021 Autorius Kristina Vaicekauskienė,
chemijos vyr. mokytoja
Ugdymo įstaiga Kretingos rajono Salantų gimnazija
Anotacija Skaidrėse pristatomos internetines svetainės ir jų nuorodos, kuriomis galima pasinaudoti per chemijos pamokas.
Pavadinimas, nuoroda Chemijos ugdymo naujovės
Nuoroda: edukacinis bankas

SOCIALINIS UGDYMAS

Kodas NM-25 Žanras Video medžiaga
Metai 2020 Autorius Dalia Stirblienė
Ugdymo įstaiga Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyrius
Pavadinimas, nuoroda Lietuvos klimatą lemiantys veiksniai
Vėjai
Kodas I-20 Žanras Žaidimas Kahoot platformoje
Metai 2022 Autorius Asta Pocienė, istorijos vyresnioji mokytoja
Ugdymo įstaiga Kretingos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla
Anotacija Trumpas 11 klausimų testas, skirtas 9 kl. istorijos pamokos „Vienos kongresas“ mokinių įsivertinimui ar žinių įtvirtinimui.
Pavadinimas, nuoroda Vienos kongresas
Nuoroda: Kahoot

 

Kodas I-19 Žanras Žaidimas Kahoot platformoje
Metai 2022 Autorius Asta Pocienė, istorijos vyresnioji mokytoja
Ugdymo įstaiga Kretingos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla
Anotacija 7 kl. skyriaus „Lietuvos priešistorė“ apklausai. Gali būti naudojamas skyriaus pasikartojimui prieš kontrolinį darbą, kaip diagnostinis testas ar kaip kontrolinis darbas. Testą sudaro 23 įvairaus tipo klausimai, šaltiniai ir žemėlapiai.
Pavadinimas, nuoroda Lietuvos priešistorė
Nuoroda: Kahoot

 

Kodas I-18 Žanras Žaidimas Kahoot platformoje
Metai 2022 Autorius Asta Pocienė, istorijos vyresnioji mokytoja
Ugdymo įstaiga Kretingos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla
Anotacija Trumpas 10 klausimų testas su Taip ir Ne atsakymų variantais, skirtas 7 kl. istorijos pamokos „Faraonų kapavietės“ mokinių įsivertinimui ir žinių įtvirtinimui.
Pavadinimas, nuoroda Faraonų kapavietės
Nuoroda: Kahoot

 

Kodas I-17 Žanras Žaidimas Kahoot platformoje
Metai 2022 Autorius Asta Pocienė, istorijos vyresnioji mokytoja
Ugdymo įstaiga Kretingos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla
Anotacija 6 kl. skyriaus „Europos pirmosios civilizacijos “ apklausai. Gali būti naudojamas skyriaus pasikartojimui prieš kontrolinį darbą, kaip diagnostinis testas ar kaip kontrolinis darbas. Testą sudaro 15 įvairaus tipo klausimų su šaltiniais ir žemėlapiais.
Pavadinimas, nuoroda Europos pirmosios civilizacijos
Nuoroda: Kahoot

 

Kodas I-16 Žanras Power Point skaidrės
Metai 2022 Autorius Asta Pocienė, istorijos vyresnioji mokytoja
Ugdymo įstaiga Kretingos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla
Anotacija Viktorinos (protmūšio) medžiaga skirta Vasario 16-ajai ir Motiejaus Valančiaus gimimo metinėms paminėti. Viktoriną sudaro 4 turai: Vyskupas Motiejus Valančius, Vasario – 16-oji, Įvairūs ir Aš (klausimai iš dabartinio laikotarpio). Klausimai sudaryti taip, kad ir nežinant atsakymo, būtų galima jį sugalvoti, išmąstyti. Po kiekvieno turo yra pateikti atsakymai. Viktorina skirta vyresnių klasių moksleiviams.
Pavadinimas, nuoroda Aš ir Valančius
Nuoroda: edukacinis bankas

 

Kodas NM-29 Žanras Kahoot
Metai 2020 Autorius Kretingos turizmo informacijos centras, švietimo centro neformaliojo švietimo skyrius
Ugdymo įstaiga Kretingos rajono švietimo centras
Pavadinimas, nuoroda Lankytinos vietos Kretingos mieste ir rajone

MENAI IR TECHNOLOGIJOS

Kodas INT-25 Žanras PDF failas.
Metai 2022 Autorius Irma Stanislauskienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja;
Ona Viskontienė, dailės mokytoja
Ugdymo įstaiga Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Anotacija Pamokos metu mokiniai pasikartoja pasakų žanrus, aptaria veikėjų stiprybes (gerąsias savybes) ir silpnybes (blogąsias savybes), jų emocijų kaitą. Susipažįsta su netradicinėmis pasakos personažų savybėmis. Geba taikyti IKT (Mentimeter programėlė). Iliustruojant pasirinktą pasakos veikėją, taiko dailininkės Sigutės Ach techniką.
Pamokos tikslas – gebėti atpažinti tradicinius pasakos veikėjų apibūdinimus bei fiksuoti neįprastus, netradicinius jų charakterio bruožus ir iliustruoti pasirinktą veikėją pagal Sigutę Ach. Pamoka skirta 5 kl. mokiniams.
Pavadinimas, nuoroda „Lietuvių liaudies pasakos „Avelės kailiniai“ veikėjų literatūriniai ir meniniai portretai (pagal Sigutę Ach)“ (integruota lietuvių kalbos ir literatūros bei dailės pamoka).
Nuoroda: edukacinis bankas

 

Kodas NM-31 Žanras PDF dokumentai
Metai 2020 Autorius Živilė Sabaliauskaitė
Ugdymo įstaiga Kretingos meno mokykla, Kretingos Simono Daukanto progimnazija
Pavadinimas, nuoroda Popart portretas
Kodas M-63 Žanras Vaizdo medžiaga
Metai 2022 Autorius Silvija Stanienė,
fortepijono vyresnioji mokytoja
Ugdymo įstaiga Kretingos meno mokykla
Anotacija Video medžiagoje pateikiami patarimai ir praktiniai pavyzdžiai, kaip lietuvių liaudies skaičiuočių pagalba mokytojas gali lavinti jaunojo atlikėjo pianistinę techniką. Vietoj gamų, įvairių pratimų, lengviau įtvirtinama pirštuotė, greičiau išmokstamos ritminių natų vertės, įsisavinamos gamos (mažoras, minoras, vienvardės, paralelinės, alteraciniai gamų ženklai, jų kiekis), netgi skatinama mokinio fantazija ir jo asmeninė kūrybą.
Pavadinimas, nuoroda Lietuvių liaudies skaičiuotės – pagalbinė priemonė fortepijono pamokoje.
Nuoroda: youtube.com

 

Kodas M-62 Žanras Vaizdo medžiaga
Metai 2021 Autorius Silvija Stanienė,
fortepijono vyresnioji mokytoja
Ugdymo įstaiga Kretingos meno mokykla
Anotacija Vaizdo įrašas skirtas pedagogams, dirbantiems muzikos (meno) mokyklose. Aptariami dažniausiai iškylantys mokinių tėvams klausimai (kiek groti? ar dažnai groti?), pateikiami pavyzdžiai, kokių rezultatų pasieksime skirdami tam tikrą laiką per savaitę grojimui, kokie būdai taikomi fortepijono pamokoje, kai norime paskatinti mokinį groti sistemingai.
Pavadinimas, nuoroda Sistemingas grojimas – raktas į sėkmę
Nuoroda: youtube.com

 

Kodas M-61 Žanras Kahoot viktorina
Metai 2021 Autorius Milda Trušauskaitė,
muzikos mokytoja ekspertė
Ugdymo įstaiga Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Anotacija Priemonė skirta bendrojo ugdymo  4–8 klasių mokinių muzikinių-teorinių žinių įtvirtinimui, muzikos kultūros pažinimui, bendrųjų muzikinių kompetencijų ugdymui.
Pavadinimas, nuoroda Muzika mano širdyje
Nuoroda: Kahoot viktorina

 

Kodas M-60 Žanras Vaizdo medžiaga
Metai 2021 Autorius Silvija Stanienė,
fortepijono vyresnioji
mokytoja
Ugdymo įstaiga Kretingos meno mokykla
Anotacija Pianistams skirtų lavinamųjų pirštų pratimų ciklas, įvilktas į smagią istoriją. Pratimų nereikės mokytis atmintinai ar nuobodžiai groti iš natų. Iliustruoti paveikslėliai bei vaizdiniai padės sudominti mokinius skambinti pratimus.
Pavadinimas, nuoroda Pratimai, lavinantys jaunojo pianisto techniką ir vaizduotę
Nuoroda: https://youtu.be/HtcUaE0Hn1Y

 

Kodas M-59 Žanras Video medžiaga
Metai 2021 Autorius Silvija Stanienė,
fortepijono vyresnioji mokytoja
Ugdymo įstaiga Kretingos meno mokykla
Anotacija Video medžiagoje pateikiami patarimai ir praktiniai pavyzdžiai, kaip pianistui smagiai ir vaizdžiai groti sudėtingus bei rimtus Hanono pratimus pamokoje ar namuose įvairiais ritminiais pratimais
Pavadinimas, nuoroda Pianisto smulkiosios motorikos lavinimas Hanono pratimais
www.youtube.com
https://youtu.be/Hbv-Rbr1Q3Q

 

Kodas NM-39 Žanras PDF dokumentai
Metai 2020 Autorius Aloyzas Žilys
Ugdymo įstaiga Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“
Pavadinimas, nuoroda Teorinės muzikos užduotys 1–3 kl.

 

Kodas NM-36 Žanras PowerPoint pateiktis
Metai 2020 Autorius Milda Trušauskaitė
Ugdymo įstaiga Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Pavadinimas, nuoroda Nuotolinis mokymas(is) muzikiniame ugdyme
Vaizdo priemonės muzikos pamokoms

 

Kodas NM-20 Žanras Video medžiaga
Metai 2020 Autorius Daiva Samalienė
Ugdymo įstaiga Kretingos lopšelis-darželis „Žilvitis“
Pavadinimas, nuoroda Muzikos pamokėlė Nr.1
Muzikos pamokėlė Nr. 2
Muzikos pamokėlė Nr. 3
Muzikos pamokėlė Nr. 4
Muzikos pamokėlė Nr. 5
Muzikos pamokėlė Nr. 6
Muzikos pamokėlė Nr. 7
Muzikos pamokėlė Nr. 8
Muzikos pamokėlė Nr. 9
Muzikos pamokėlė Nr. 10
Kodas NM-38 Žanras PDF dokumentai
Metai 2020 Autorius Marija Šaltmerienė
Ugdymo įstaiga Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Pavadinimas, nuoroda Technologijos. Drabužių stiliai
Technologijos. Sagos siuvimas
Technologijos. Siuvimas rankomis. Darbo priemonės. Saugus darbas
Technologijos. Velykinis margutis

 

Kodas NM-37 Žanras PowerPoint pateiktis, Word
Metai 2020 Autorius Sigutė Latakaitė
Ugdymo įstaiga Kretingos r. Vydmantų gimnazija
Pavadinimas, nuoroda Daržovės, vaisiai, grūdinės kultūros

 

Kodas NM-23 Žanras Video medžiaga
Metai 2020 Autorius Judita Alšauskienė
Ugdymo įstaiga Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyrius
Pavadinimas, nuoroda Atvirukas dekupažo technika

KALBOS

Kodas INT-25 Žanras PDF failas.
Metai 2022 Autorius Irma Stanislauskienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja;
Ona Viskontienė, dailės mokytoja
Ugdymo įstaiga Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Anotacija Pamokos metu mokiniai pasikartoja pasakų žanrus, aptaria veikėjų stiprybes (gerąsias savybes) ir silpnybes (blogąsias savybes), jų emocijų kaitą. Susipažįsta su netradicinėmis pasakos personažų savybėmis. Geba taikyti IKT (Mentimeter programėlė). Iliustruojant pasirinktą pasakos veikėją, taiko dailininkės Sigutės Ach techniką.
Pamokos tikslas – gebėti atpažinti tradicinius pasakos veikėjų apibūdinimus bei fiksuoti neįprastus, netradicinius jų charakterio bruožus ir iliustruoti pasirinktą veikėją pagal Sigutę Ach. Pamoka skirta 5 kl. mokiniams.
Pavadinimas, nuoroda „Lietuvių liaudies pasakos „Avelės kailiniai“ veikėjų literatūriniai ir meniniai portretai (pagal Sigutę Ach)“ (integruota lietuvių kalbos ir literatūros bei dailės pamoka).
Nuoroda: edukacinis bankas

 

Kodas L-32 Žanras PowerPoint, Word dokumentai.
Metai 2022 Autorius Birutė Šidlauskaitė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Ugdymo įstaiga Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija
Anotacija Pateikta metodinė medžiaga (skaidrės), skirta 7 klasei. Skaidrėse yra veiksmažodžio apibrėžimas, gramatiniai požymiai, pagrindinės veiksmažodžio formos, laikų ir nuosakų rašyba, asmenavimo pavyzdžiai. Pasinaudota Sirtautų ir I. Smetonienės lietuvių kalbos vadovėliais (iš ten paimti veiksmažodžių pavyzdžiai).
Pridėtos užduotys. Taip pat pateiktas kontrolinis darbas iš veiksmažodžio.
Pavadinimas, nuoroda Veiksmažodžio gramatinių formų rašybos įtvirtinimas.
Nuoroda: edukacinis bankas

 

Kodas L-31 Žanras Power Point skaidrės. Vaizdo įrašas.
Metai 2022 Autorius Rima Varinauskė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
Ugdymo įstaiga Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras
Anotacija

Pamokos tikslas – pakartoti nosinių raidžių rašybą žodžių šaknyje. Veikla skirta 5–8 klasių mokiniams. Pamokoje mokiniai žiūrėdami vaizdo filmuką pakartoja nosinių raidžių rašybą žodžių šaknyje. Ugdytiniai atlieka interaktyvias užduotis (pateiktos užduočių, programėlių nuorodos ir QR kodai).

Priemonės: vaizdo pamoka: https://www.youtube.com/, programėlė rašybai įtvirtinti Įsidėmėtinos rašybos žodžiai (TutoTOONS Kids Games. Reikia parsisiųsti į telefonus), interaktyvus žaidimas: https://learningapps.org/. Pamokos apraše pateikta detalesnė pamokos informacija.

Pavadinimas, nuoroda Nosinių raidžių rašyba žodžių šaknyje
Nuoroda: edukacinis bankas (1)edukacinis bankas (2)

 

Kodas INT-24 Žanras Integruotos pamokos medžiaga: Power Point pateiktys, užduotys 5 grupių darbui, galimi užduočių atsakymai, naudota papildoma medžiaga – O. Baumilienės straipsnis ,,Stoikų moralės recepcija keturiose Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus etinėse odėse“.
Metai 2021 Autorius I. Lapinskienė, lietuvių k. mokytoja ekspertė;
R. Masiokienė, tikybos mokytoja metodininkė
Ugdymo įstaiga Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija
Anotacija Pamokos tikslas: aptarus M. K. Sarbievijaus odės ,,Janui Libinijui“ turinį ir raišką, nusakyti žmogaus siekių ir pasaulio, lemties prieštaringumą, įvardyti stoikų filosofijos vertybes.
Pamokoje mokiniai įvardija baroko pasaulėjautos ypatybes, ryškias Sarbievijaus kūryboje, odės ,,Pauliui Kozlovijui” žmogaus siekius. Susipažįsta su pagrindinių stoikų – Senekos, Epikteto, Marko Aurelijaus, Epikūro – idėjomis. Skaito odę „Janui Libinijui“, dirbdami 5 grupėse, užpildo lenteles. Grupių darbus pristato klasei. Žinias ir gebėjimus įsivertina programėle ,,Reflectus“.
Pavadinimas, nuoroda Stoikų vertybės M. K. Sarbievijaus odėse
Nuoroda: edukacinis bankas

 

Kodas INT-23 Žanras Pateiktys Microsoft PowerPoint programa
Metai 2021 Autorius Reda Čičiūnienė, dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja metodininkė
Rasa Žygaitienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
Ugdymo įstaiga Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija
Anotacija Pateiktyse dėmesys skirtas keturių pamokų (Kainas ir Abelis bei Babelio bokštas, Sūnus palaidūnas, Abraomo pašaukimas, Meile, kas tu esi?) integracijos galimybėms. Pamokų pradžiose stengiamasi sudominti mokinius. Tam pasirenkamas klausimų principas, interviu ar žiūrimas trumpas filmukas (nuorodos pateikiamos pateiktyse). Analizuojant Šventojo Rašto istorijas veiklos būna įvairiapusiškos: pildomi mąstymo žemėlapiai, lentelės, daroma lyginamoji skirtingų kultūrinių diskursų analizė. Labai svarbu, kad suplanuotos veiklos būtų artimos mokinių patirčiai, tad pamokose remiamasi ir įvairia medžiaga iš šiuolaikinio gyvenimo (animaciniu filmuku, vaizdo medžiaga iš šiuolaikinių laidų, biblinio teksto ir dailės integracija, savanorystės liudijimu ir kita). Pateiktyse pasidalinama įdomiausia mokiniams ir vertingiausia, pamokas vedusių mokytojų nuomone, atrasta medžiaga (ir jos nuorodomis internete), kuri gali paįvairinti II gimnazijos (10) klasėje dorinio ugdymo (tikybos) ir lietuvių literatūros pamokas.
Pavadinimas, nuoroda Dorinio ugdymo (tikybos) ir lietuvių literatūros integracijos galimybės II gimnazijos (10) klasėje
Nuoroda: edukacinis bankas
Kodas NM-21 Žanras Video medžiaga
Metai 2020 Autorius Virginija Kvietkauskienė
Ugdymo įstaiga Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyrius
Pavadinimas, nuoroda Asmeninio laiško rašymo taisyklės (prancūzų k.)
Kodas INT-25 Forma Power Point skaidrės
Parengimo metai 2022 Autorius Daiva Firantienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė
Daiva Martinkuvienė, psichologijos vyresnioji mokytoja
Ugdymo įstaiga Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija
Anotacija Tinkamas dalykų tarpusavio ryšių suradimas ir integravimas padeda mokiniams pritaikyti savo gebėjimus ir įprasmina mokymąsi, padeda greičiau įsiminti reikiamą informaciją, pagilina, išplečia ir susieja žinias bei gebėjimus, žadina mokinių mokymosi motyvaciją, ugdo mokinių gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, leidžia kokybiškiau paskirstyti mokymosi laiką, skatina mokytojus dirbti komandomis (M. Lipson). Skaidrėse pateikiamos rusų k. ir psichologijos integruotų pamokų ciklo temos, integruotos pamokos „Temperamento tipai gyvenime ir literatūroje“ aprašas.
Pavadinimas, nuoroda Temperamento tipai gyvenime ir literatūroje
Nuoroda: edukacinis bankas

 

Kodas U-9 Forma Kahoot programėlė
Parengimo metai 2021 Autorius Daiva Firantienė,
rusų kalbos vyr. mokytoja
Ugdymo įstaiga Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija
Anotacija

Priemonės tikslas – skatinti mokinius domėtis ir pažinti Rusijos kalbą,  ugdyti kalbos bendravimo ir tarpkultūrinę kompetenciją, teikiančią galimybę vartoti kalbą įvairiose kasdieninio gyvenimo situacijose, tobulinti saviraiškos užsienio kalba gebėjimus.

Uždaviniai:

  • susipažinti su rusų jaunimo pomėgiais;
  • ugdyti gebėjimą bendrauti rusų kalba;
  • praktiškai taikyti žinias ir gebėjimus, įgytus mokantis rusų kalbos;
  • ugdyti mokinių kūrybiškumą.
Pavadinimas, nuoroda Mūsų pomėgiai
Nuoroda: https://create.kahoot.it

TIKSLIEJI MOKSLAI

Kodas NM-24 Žanras Video medžiaga
Metai 2020 Autorius Birutė Garnienė
Ugdymo įstaiga Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyrius
Pavadinimas, nuoroda Nelygybės su modulio ženklu
Laipsninės funkcijos
Kodas NM-22 Žanras Video medžiaga
Metai 2020 Autorius Danutė Ramonienė
Ugdymo įstaiga Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyrius
Pavadinimas, nuoroda Excel formulės
Skaičiavimai

ŠVIETIMO PAGALBA

Kodas LS-27 Žanras Skaitmeninių priemonių rinkinys
Metai 2022 Autorius Renata Galdikienė, vyresnioji specialioji pedagogė
Ugdymo įstaiga Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Anotacija Priemonę sudaro quizizz.com, flippity.net, learningapps.org, jigsawplanet.com programomis kurtos užduotys, kurios skirtos sudurtinių žodžių sudarymui ir jų rašybai įtvirtinti, teksto suvokimo įgūdžių tobulinimui, regimojo suvokimo lavinimui, daiktavardžio įtvirtinimui, sinonimų bei antonimų  atpažinimui bei taisyklingam vartojimui sakiniuose.
Pavadinimas, nuoroda Skaitmeninės priemonės specialiojo pedagogo darbe
Nuoroda: edukacinis bankas

 

Kodas LS-26 Žanras Learningapps IKT priemonė
Metai 2022 Autorius Toma Šikšniuvienė, specialioji pedagogė, logopedė
Ugdymo įstaiga Kretingos Simono Daukanto progimnazija
Anotacija Logopedinė priemonė skirta pradinių klasių mokiniams. Priemonė ugdo mokinių mąstymą, dėmesį, rišliąją kalbą, tobulina skaitymo įgūdžius, ugdo regimąjį suvokimą, plečia žodyną. Užduotį sudaro 7 sakiniai, susiję su metų laiku pavasariu. Užduotį gali atlikti vienas mokinys arba grupė mokinių. Metodinė priemonė parengta, naudojantis kompiuterine programa learningapps.org.
Pavadinimas, nuoroda Nuoseklus sakinių sudarymas
Nuoroda: edukacinis bankas

 

Kodas LS-25 Žanras Wordwall IKT priemonė
Metai 2022 Autorius Toma Šikšniuvienė, specialioji pedagogė, logopedė
Ugdymo įstaiga Kretingos Simono Daukanto progimnazija
Anotacija Lietuvių kalbos mokymo(si) priemonė skirta įtvirtinti veiksmažodžių laikus. Mokiniai sugrupuoja veiksmažodžius pagal laikus. Mokiniai įtvirtina gramatines žinias apie veiksmažodžio laikus. Priemonė skirta 4 klasės mokiniams. Metodinė priemonė parengta naudojantis Wordwall kompiuterine programa.
Pavadinimas, nuoroda Veiksmažodžių laikų skyrimas
Nuoroda: edukacinis bankas

 

Kodas LS-24 Žanras Wordwall IKT priemonė
Metai 2022 Autorius Toma Šikšniuvienė, specialioji pedagogė, logopedė
Ugdymo įstaiga Kretingos Simono Daukanto progimnazija
Anotacija Lietuvių kalbos mokymo(si) priemonė skirta įtvirtinti veiksmažodžių laikus. Priemonė ugdo regimąjį ir erdvinį suvokimą. Mokiniai tinklelyje ieško veiksmažodžių: lyja, svajoja, plaukia, kirpo, mezgė, šoko, matydavo, eidavo, bėgdavo, važiuos, rašys, pieš. Pasako veiksmažodžio laiką ir iškelia klausimą. Priemonė skirta 3-4 klasių mokiniams. Metodinė priemonė parengta naudojantis Wordwall kompiuterine programa.
Pavadinimas, nuoroda Veiksmažodžiai. Veiksmažodžių laikai
Nuoroda: edukacinis bankas

 

Kodas LS-23 Žanras Learningapps IKT priemonė
Metai 2022 Autorius Toma Šikšniuvienė, specialioji pedagogė, logopedė
Ugdymo įstaiga Kretingos Simono Daukanto progimnazija
Anotacija Lietuvių kalbos mokymo(si) priemonė skirta  pradinio ugdymo ir kalbinių sutrikimų turintiems vaikams. Priemonė ugdo kalbos gramatinį taisyklingumą, įtvirtina žodžių, atsakančių į klausimą ką? rašybą, ugdo skaitymo įgūdžius ir moko taisyklingo tarimo.
Užduoties pvz.: mokinys perskaito žodį, kuris atsako į klausimą kas? Dangus. Tada kelia klausimą ką? dangų ir parašo žodį. Akcentuojama, kad žodžių, atsakančių į klausimą ką? galūnėse rašome nosinę balsę ir ją tariame ilgai. Metodinė priemonė parengta, naudojantis kompiuterine programa learningapps.org
Pavadinimas, nuoroda Žodžių, atsakančių į klausimą ką? rašyba
Nuoroda: edukacinis bankas

 

Kodas LS-22 Žanras Learningapps IKT priemonė
Metai 2022 Autorius Toma Šikšniuvienė, specialioji pedagogė, logopedė
Ugdymo įstaiga Kretingos Simono Daukanto progimnazija
Anotacija Logopedinė priemonė skirta diferencijuoti garsus o ir uo. Priemonė ugdo foneminį suvokimą, moko taisyklingo dvibalsio uo tarimo, plečia žodyną. Priemonė skirta 1-2 klasių mokiniams, kuriems neišugdytas foneminis suvokimas.
Mokiniai įvardina paveikslėlio pavadinimą, pasako, kokį garsą girdi o ar uo ir nuveda prie raidės o arba dvibalsio uo. Metodinė priemonė parengta, naudojantis kompiuterine programa learningapps.org
Pavadinimas, nuoroda O-uo diferencijavimas žodžiuose
Nuoroda: edukacinis bankas

 

Kodas LS-21 Žanras Wordwall IKT priemonė
Metai 2022 Autorius Toma Šikšniuvienė, specialioji pedagogė, logopedė
Ugdymo įstaiga Kretingos Simono Daukanto progimnazija
Anotacija Logopedinė priemonė skirta diferencijuoti painiojamas fonemas i-y. Priemonė ugdo foneminį suvokimą, moko taisyklingo garsų i-y tarimo, plečia žodyną. Priemonė skirta pradinių klasių mokiniams, kuriems neišugdytas foneminis suvokimas.
Pagrindinė užduotis. Mokiniai ištaria žodį (paveikslėlio pavadinimą) ir nuveda prie tinkamos raidės.
Papildomos užduotys. Apibūdinti daiktą, sugalvoti sakinį, pasakyti žodžio daugiskaitą.
Priemonė parengta naudojantis kompiuterine programa Wordwall.
Pavadinimas, nuoroda Garsų i-y diferencijavimas žodžiuose
Nuoroda: edukacinis bankas

 

Kodas LS-20 Žanras Wordwall IKT priemonė
Metai 2022 Autorius Toma Šikšniuvienė, specialioji pedagogė, logopedė
Ugdymo įstaiga Kretingos Simono Daukanto progimnazija
Anotacija Logopedinė priemonė garsams E-Ė diferencijuoti skirta pradinių klasių mokiniams, patiriantiems sunkumų skiriant akustiškai panašius balsius e, ė. Priemonė garsams E, Ė moko taisyklingo garsų tarimo, ugdo foneminį suvokimą, plėtoja žodyną, gerina atmintį, ugdo pastabumą.
Užduotis: mokinys įvardina žodį (paveikslėlio pavadinimą) ir iš klausos nustato, kuris balsis yra ištartame žodyje. Tada nuveda paveikslėlį prie raidės e, ė arba raidžių e-ė. Priemonę galima naudoti per logopedines, specialiąsias pratybas, taip pat per lietuvių kalbos pamokas kaip papildomą medžiagą. Priemonė parengta naudojantis kompiuterine programa Wordwall.
Pavadinimas, nuoroda E-Ė  diferencijavimas
Nuoroda: edukacinis bankas

 

Kodas LS-19 Žanras MS PowerPoint
Metai 2022 Autorius Šarūnė Venckuvienė, vyresnioji specialioji pedagogė, logopedė
Ugdymo įstaiga Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Anotacija Priemonė tinka pradinių klasių mokiniams.
Priemonė padeda mokytis skaityti ir grupuoti kalbos garsus į balses ir priebalses: iš pradžių pateikiamos pavienės raidės, paskui mokiniai skaito žodžius, kurių garsus suskirsto į balses ir priebalses. Tinka rašymo įgūdžių formavimui/tikslinimui.
Pavadinimas, nuoroda Balsės ir priebalsės
Nuoroda: edukacinis bankas

 

Kodas LS-18 Žanras MS PowerPoint
Metai 2022 Autorius Šarūnė Venckuvienė, vyresnioji specialioji pedagogė, logopedė
Ugdymo įstaiga Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Anotacija Priemonė tinka pradinių klasių mokiniams, kai kuriais atvejais ir aukštesniųjų klasių mokiniams.
Priemonėje pateikiama lietuvių kalbos abėcėlė, kurioje pirmiausia kartu su mokiniais ji perskaitoma, eilės tvarka sudedama abėcėlė (galima pasiūlyti dalomą priemonę – abėcėlę, kurią pasideda ant stalo). Po to mokiniams pateikiami žodžiai, kuriuos reikia sudėti iš eilės pagal pirmąją žodžio raidę abėcėlės tvarka. Žodžiai daugiausia 2-3 skiemenų, tik keli – 4 skiemenų. Dirbant su priemone mokiniams tenka atsakyti į pateiktus klausimus: „Kiek abėcėlė turi raidžių? Su kokiomis raidėmis nebuvo žodžių?“. Mokiniams reikia sudėlioti sakinio žodžius abėcėlės tvarka. Sakiniai neilgi – 3–4 žodžių.
Pavadinimas, nuoroda Abėcėlė foneminės klausos, garsinės analizės, skaitymo įgūdžiams formuoti
Nuoroda: edukacinis bankas

 

Kodas LS-17 Žanras MS Excel
Metai 2022 Autorius Angelė Kleinauskaitė, logopedė, specialioji pedagogė metodininkė
Ugdymo įstaiga Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla
Anotacija Priemonių kompleksas skirtas pradinio ugdymo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo/si poreikių daiktavardžių galūnių rašybos mokymui. Parengta MS Excel programoje. Lango viršuje pateikta užduoties informacija: klausimas, ženklu nurodyta giminė, skaičius. Kairėje pusėje paveikslėlis, paimtas iš interneto. Dešinėje paveikslėlio pusėje reikia parašyti žodį. Parašius žodį, pereinama į kitą langelį, mokiniai pamato vertinimą. Tai juos motyvuoja pasitaisyti. Mokinys paprastai dirba prie to paties kompiuterio, turi savo užduočių aplanką. Prie tos pačios užduoties galima sugrįžti vėliau. Dirba individualiu tempu. Vienaskaitos žodžius rašo 1–2 klasėje, daugiskaitos – 3–4 klasėje.
Pavadinimas, nuoroda Daiktavardžių kaitymas
Nuoroda: edukacinis bankas

 

Kodas NM-15 Žanras Metodinė medžiaga Excel
Metai 2020 Autorius Angelė Kleinauskaitė
Ugdymo įstaiga Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla
Pavadinimas, nuoroda Gerosios patirties sklaida logopedams, specialiesiems pedagogams.
Atsakyk į klausimus
Priesagos -uk, -iuk
Instrukcijos supratimas
Veiksmažodis+daiktavardis. Kaitymas
Matematikos užduotys 3 kl. Viktorina „Taip“ ar „Ne“. Įrašyk žodį
„Ką veikia?“ sakiniuose
„U -ū“ žodžiuose, patarlėse
„E – ė“ žodžiuose, patarlėse
Veiksmo žodis sakinyje
Rask daiktavardžius
Ką veiks? Ką veikė? Ką veikia?
Sodininkas
Geras sargas

IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Kodas IP-79 Žanras Skaitmeninės priemonės, parengtos naudojant PowerPoint, www.padlet.com bei www.storyjumper.com  
Metai 2022 Autorius Edita Strikienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Ugdymo įstaiga Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla
Anotacija Skaitmeninės priemonės, padedančios plėtoti ikimokyklinio amžiaus vaikų pažintinius, kalbinius, socialinius, meninius gebėjimus.
Pavadinimas, nuoroda „Kaip duonelė atkeliauja ant mūsų stalo“.
„Ką mums žada oras? Gamtos reiškiniai“.
„Geometrinių figūrų šalyje“.
„Gero ir blogo elgesio taisyklės darželyje“.
„Vabzdžių ir vabalų pasaulis. Boružėlė. Voras“.

„Miško žvėreliai“.
„Raidė. Garsas“.
„Skrenda, ropoja ar šliaužia“.

 

Kodas IP-78 Žanras Elektroninė pateiktis
Metai 2022 Autorius Daiva Jakienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Ugdymo įstaiga Kretingos lopšelis-darželis „Žilvitis“
Anotacija Elektroninė įgarsinta knygutė, skirta susipažinti su Lietuvoje žiemojančiais paukščiais 3–6 metų vaikams. Pateikti aprašymai su nuotraukomis ir garso įrašu. Susipažįstama su 7 dažniausiai Lietuvoje sutinkamais žiemojančiais paukščiais. Norint matyti visą priemonę, būtina prisijungti https://www.storyjumper.com/ , kitaip bus matoma tik dalis priemonės.
Pavadinimas, nuoroda „Žiemojantys paukščiai – mažieji mūsų draugai“
Nuoroda: https://www.storyjumper.com

 

Kodas IP-77 Žanras Video medžiaga
Metai 2022 Autorius Aušra Venckienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
Ugdymo įstaiga Salantų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius „Rasa“
Anotacija Priemonė skirta dirbantiems su ikimokyklinio amžiaus vaikais. Žaidžiant prie šviesos stalo, šviesa, spalvos įtraukia vaikus, atpalaiduoja užburia. Dėliojant skirtingų spalvų karoliukus į formeles, vaikai koncentruoja dėmesį, lavina smulkiąją motoriką, vaizduotę, gerėja rankos riešo koordinacija. Atsirandantys vaizdai ant šviesos stalo pritraukia dėmesį, sužadina smalsumą ir norą kurti savaip, sumaišant spalvotus karoliukus, juos išdėstant simetriškai ar pagal sumanymą.
Ant šviesos stalo galima vaizduoti visus metų laikus:

  • Rudenį – galima dėlioti rudeninius lapus (juos galime skaičiuoti).
  • Žiemą – iš sudėliotų karoliukų galima kurti senius besmegenius, snaiges.
  • Pavasarį – galima vaizduoti pavasario ženklus (uogas, pirmas pavasario gėles).
  • Vasarą – galima vaizduoti drugelius, gėles, kurti mandalas.

Dirbant su šviesos stalu visada lieka vietos kūrybai. Trūkstamas detales galima susikurti pačiam iš folijos, gamtinės medžiagos, popieriaus. Parengtame įraše galima susipažinti su šviesos stalo panaudojimo galimybėmis.

Pavadinimas, nuoroda Metodinė priemonė šviesos stalui
Nuoroda: edukacinis bankas

 

Kodas NM-50 Žanras Skaitmeninės priemonės
Metai 2020 Autorius Lina Beniušienė
Ugdymo įstaiga Kretingos Simono Daukanto progimnazija
Pavadinimas, nuoroda Naminiai ir laukiniai gyvūnai
Vabalų pasaulyje
Mano šeima
Saugok gamtą – rūšiuok
Paukščiai
Šventų Velykų belaukiant
Sužydo sodai, margos gėlės

 

Kodas NM-28 Žanras Word dokumetai
Metai 2020 Autorius Donata Ataitė-Endružienė
Ugdymo įstaiga Kretingos lopšelis-darželis „Pasaka“
Pavadinimas, nuoroda Ikimokyklinio ugdymo savaitės planas. Žemė – gyvybės nešėja. Verbos.
Ikimokyklinio ugdymo savaitės planas. Pas Velykų Bobutę
Kodas IP-80 Žanras Power Point skaidrės.
Word užduočių lapai.
Metai 2022 Autorius Ingrida Jonkienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja, priešmokyklinio ugdymo, šokio mokytoja.
Ugdymo įstaiga Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla
Anotacija Pamokos medžiaga skirta supažindinti priešmokyklinio amžiaus ugdytinius su gandrais. Pamokos metu ugdytiniai išsiaiškina, koks paukštis sugrįžta iš šiltųjų kraštų kovo 25 d., kur jis suka savo lizdą ir kuo minta, sužino, kiek gandrų rūšių gyvena Lietuvoje. Vaikai ieško panašumų bei skirtumų. Pamokos veiklos nukreiptos į tai, kad ugdytiniai pajustų ryšį tarp žmogaus,  paukščio ir gamtos. Numatyta įvairių žaidimų, užduotėlių, susijusių su aptariama tema. IKT ir viktorinos pagalba vaikai įtvirtina žinias.
Pavadinimas, nuoroda Pamoka „Gandrai sugrįžta“
Nuoroda: Priedas 1, Priedas 2, Priedas 3, Priedas 4, Priedas 5, Priedas 6

 

PRADINIS UGDYMAS

Kodas PR-58 Žanras PDF failas
Metai 2022 Autorius Alvadorija Keblytė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
Ugdymo įstaiga Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras
Anotacija Pamokos tikslas – susipažinti su sveikos gyvensenos principais. Pamokos planas – konspektas skirtas 1–2 klasėms. Aktyvi ir įtraukianti pamoka garantuota!
Pavadinimas, nuoroda „Aš gyvenu sveikai“
Nuoroda: edukacinis bankas

 

Kodas PR-57 Žanras PDF failas
Metai 2022 Autorius Alvadorija Keblytė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
Ugdymo įstaiga Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras
Anotacija Pamokos tikslas – susipažinti su geometriniu kūnu – rutuliu. Taip pat mokiniai trumpai susipažįsta su Saulės sistema, planetomis. Pamokos planas – konspektas skirtas 1 klasei.
Pavadinimas, nuoroda „Rutulys“
Nuoroda: edukacinis bankas

 

Kodas NM-45 Žanras PDF dokumentai
Metai 2020 Autorius Nijolė Meškauskienė
Ugdymo įstaiga Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Pavadinimas, nuoroda Lietuvių kalbos pamokos 2 kl. pagal vadovėlių seriją TAIP 
Matematikos pamokos 2 kl. pagal vadovėlių seriją TAIP
Dailės pamokos 2 kl. pagal vadovėlių seriją TAIP

 

Kodas NM-30 Žanras Video medžiaga
Metai 2020 Autorius Paulius Mikaločius
Ugdymo įstaiga Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Pavadinimas, nuoroda Stipriausi pasaulyje kiaušinių lukštai
Elektros grandinė su bulvėmis
Pasivaikščiojimas ant kiaušinių
Lava lempa
Lietuvių k., matematikos, pasaulio pažinimo viktorinos 1–4 kl.www.kahoot.com  (paieškoje reikia įvesti PAUMIK) 
Lietuvių k., matematikos, pasaulio pažinimo užduotys 1–4 kl. www.quizalize.com (paieškoje reikia įvesti Paulius Mikaločius)

PASIRENKAMIEJI DALYKAI

Kodas INT-25 Forma Power Point skaidrės
Parengimo metai 2022 Autorius Daiva Firantienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė
Daiva Martinkuvienė, psichologijos vyresnioji mokytoja
Ugdymo įstaiga Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija
Anotacija Tinkamas dalykų tarpusavio ryšių suradimas ir integravimas padeda mokiniams pritaikyti savo gebėjimus ir įprasmina mokymąsi, padeda greičiau įsiminti reikiamą informaciją, pagilina, išplečia ir susieja žinias bei gebėjimus, žadina mokinių mokymosi motyvaciją, ugdo mokinių gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, leidžia kokybiškiau paskirstyti mokymosi laiką, skatina mokytojus dirbti komandomis (M. Lipson). Skaidrėse pateikiamos rusų k. ir psichologijos integruotų pamokų ciklo temos, integruotos pamokos „Temperamento tipai gyvenime ir literatūroje“ aprašas.
Pavadinimas, nuoroda Temperamento tipai gyvenime ir literatūroje
Nuoroda: edukacinis bankas