VEIKLOS TIKSLAS

Sudaryti sąlygas asmeniui mokytis visą gyvenimą, tobulinti įgytą kvalifikaciją, dalyvauti suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi procese.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

 • Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi renginius bei išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus ar pažymas Centro direktoriaus nustatyta tvarka.
 • Teikti švietėjišką ir metodinę pagalbą Savivaldybės ikimokyklinio, bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo mokykloms.
 • Teikti informaciją Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriui  apie Savivaldybės švietimo sistemos darbuotojų profesinės kompetencijos būklę bei jos kaitą, edukacines naujoves, jų diegimo būdus, rezultatus.
 • Rengti kvalifikacijos tobulinimo ir neformaliojo suaugusiųjų mokymo programas bei projektus, atitinkančius Lietuvos Respublikos švietimo prioritetus ir Savivaldybės švietimo institucijų darbuotojų bei suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimo(-si) ir mokymo(-si) poreikius.
 • Koordinuoti mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų metodinę veiklą, teikti konsultacinę ir metodinę pagalbą, bendradarbiauti diegiant metodines naujoves, kaupti parengtą metodinę medžiagą ir vykdyti sklaidą.

DARBO LAIKAS

 • Pirmadienis: 8.00 – 17.00
 • Antradienis: 8.00 – 17.00
 • Trečiadienis: 8.00 – 17.00
 • Ketvirtadienis: 8.00 – 17.00
 • Penktadienis: 8.00 – 15.45
 • Pietų pertrauka: 12.00 – 12.45
Vilija Kontrimė

Vilija Kontrimė

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui