KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

Akreditacijos pažyma

Akredituotų programų sąrašas

40 ir daugiau val. programa

KRETINGOS RAJONO ŠVIETIMO CENTRO VEIKLOS PRIORITETAI 2023-2025 M.

1. Prioritetas. ŠIUOLAIKINĖS UGDYMO PRAKTIKOS, DIDAKTIKOS, SKAITMENINO RAŠTINGUMO KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS.

 • Efektyvus išmanių, virtualių, skaitmeninių priemonių naudojimas ugdymo(si) procese
 • Kritiškas informacijos turinio ir šaltinių vertinimas
 • Duomenų analizavimas ir vertinimas
 • Kokybiškas ugdymo(si) proceso organizavimas
 • Ugdymo mokslo ir praktikos sintezės taikymas
 • Aktyvių ugdymo metodų taikymas
 • Tyrimais grįstos ugdymo(si) praktikos plėtra pedagogikoje ir andragogikoje
 • Savireguliacinio mokymosi gebėjimai
 • Mokinių vertinimo ir pažangos analizė
 • Mokymo plano modeliavimo ir lankstumo tobulinimas

2. Prioritetas. KOMPETENCIJŲ, REIKALINGŲ ĮTRAUKTIES PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMUI, TOBULINIMAS.

 • Kompetencijų, susijusių su įtraukia, atvira ir bendradarbiaujančia mokykla
 • Gebėjimas suvokti, atpažinti ir atliepti mokinių poreikius
 • Bendradarbiavimas, socialinės partnerystės
 • Diferencijavimas ir individualizavimas, personalizavimas ir ugdymo turinio internalizavimas
 • Saugios ir palankios ugdymo(si) aplinkos kūrimas

3. Prioritetas. VADOVO IR MOKYTOJO LYDERIO KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS.

 • Lyderystė ugdymui ir mokymuisi
 • Tvarios bendruomenės plėtra ir dialogo kultūros kūrimas
 • Ugdomosios veiklos kokybė
 • Duomenimis grįstų sprendimų priėmimas
 • Kolegialus grįžtamasis ryšys
 • Psichologinės gerovės stiprinimas
 • Profesinė tapatybė ir asmeninė pažanga
KRETINGOS RAJONO ŠVIETIMO CENTRO VEIKLOS PRIORITETAI 2020-2022 M.

1 prioritetas. MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS GERINIMAS.

 • Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas
 • Mokymosi pagalba
 • Aktyvūs ugdymo metodai ir ugdymo turinio integravimas
 • Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas
 • Gamtamokslinis ir matematinis raštingumas
 • Lyderystė
 • Gabiųjų mokinių ugdymas

2 prioritetas. PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ BENDRUOMENIŠKUMO IR VEIKLUMO DIDINIMAS.

 • Duomenimis grįstas mokymas
 • Mokyklos išorinio vertinimo, įsivertinimo ir kitų duomenų naudojimas
 • Įtraukusis ugdymas
 • Mikroklimatas
 • Tarpdalykinė integracija
 • Strateginis mąstymas ir pokyčių valdymas

3 prioritetas. PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ BENDRŲJŲ IR DALYKINIŲ KOMPETENECIJŲ TOBULINIMAS.

 • Skaitmeninis raštingumas
 • Pilietiškumas
 • Partnerystė ir bendradarbiavimas
 • Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas
Gėnė Benetienė

Gėnė Benetienė

metodininkė