KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

Akreditacijos pažyma

Akredituotų programų sąrašas

KRETINGOS RAJONO ŠVIETIMO CENTRO VEIKLOS PRIORITETAI 2020-2022 M.

1 prioritetas. MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS GERINIMAS

 • Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas
 • Mokymosi pagalba
 • Aktyvūs ugdymo metodai ir ugdymo turinio integravimas
 • Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas
 • Gamtamokslinis ir matematinis raštingumas
 • Lyderystė
 • Gabiųjų mokinių ugdymas

2 prioritetas. PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ BENDRUOMENIŠKUMO IR VEIKLUMO DIDINIMAS

 • Duomenimis grįstas mokymas
 • Mokyklos išorinio vertinimo, įsivertinimo ir kitų duomenų naudojimas
 • Įtraukusis mokymas
 • Mikroklimatas
 • Tarpdalykinė integracija
 • Strateginis mąstymas ir pokyčių valdymas

3 prioritetas. PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ BENDRŲJŲ IR DALYKINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS

 • Skaitmeninis raštingumas
 • Pilietiškumas
 • Partnerystė ir bendradarbiavimas
 • Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas
Gėnė Benetienė

Gėnė Benetienė

metodininkė