KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

Institucinio lygio galiojančios kvalifikacijos tobulino programos

Vykdomos kvalifikacijos tobulinimo programos

40 ir daugiau ak. val. programa

REIKALAVIMAI PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMAI IR PROGRAMOS TVARKOS APRAŠAS
AKREDITACIJOS PAŽYMA

KRETINGOS RAJONO ŠVIETIMO CENTRO VEIKLOS PRIORITETAI 2023-2025 M.

1. Prioritetas. ŠIUOLAIKINĖS UGDYMO PRAKTIKOS, DIDAKTIKOS, SKAITMENINO RAŠTINGUMO KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS.

 • Efektyvus išmanių, virtualių, skaitmeninių priemonių naudojimas ugdymo(si) procese
 • Kritiškas informacijos turinio ir šaltinių vertinimas
 • Duomenų analizavimas ir vertinimas
 • Kokybiškas ugdymo(si) proceso organizavimas
 • Ugdymo mokslo ir praktikos sintezės taikymas
 • Aktyvių ugdymo metodų taikymas
 • Tyrimais grįstos ugdymo(si) praktikos plėtra pedagogikoje ir andragogikoje
 • Savireguliacinio mokymosi gebėjimai
 • Mokinių vertinimo ir pažangos analizė
 • Mokymo plano modeliavimo ir lankstumo tobulinimas

2. Prioritetas. KOMPETENCIJŲ, REIKALINGŲ ĮTRAUKTIES PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMUI, TOBULINIMAS.

 • Kompetencijų, susijusių su įtraukia, atvira ir bendradarbiaujančia mokykla
 • Gebėjimas suvokti, atpažinti ir atliepti mokinių poreikius
 • Bendradarbiavimas, socialinės partnerystės
 • Diferencijavimas ir individualizavimas, personalizavimas ir ugdymo turinio internalizavimas
 • Saugios ir palankios ugdymo(si) aplinkos kūrimas

3. Prioritetas. VADOVO IR MOKYTOJO LYDERIO KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS.

 • Lyderystė ugdymui ir mokymuisi
 • Tvarios bendruomenės plėtra ir dialogo kultūros kūrimas
 • Ugdomosios veiklos kokybė
 • Duomenimis grįstų sprendimų priėmimas
 • Kolegialus grįžtamasis ryšys
 • Psichologinės gerovės stiprinimas
 • Profesinė tapatybė ir asmeninė pažanga
KRETINGOS RAJONO ŠVIETIMO CENTRO VEIKLOS PRIORITETAI 2020-2022 M.

1 prioritetas. MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS GERINIMAS.

 • Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas
 • Mokymosi pagalba
 • Aktyvūs ugdymo metodai ir ugdymo turinio integravimas
 • Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas
 • Gamtamokslinis ir matematinis raštingumas
 • Lyderystė
 • Gabiųjų mokinių ugdymas

2 prioritetas. PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ BENDRUOMENIŠKUMO IR VEIKLUMO DIDINIMAS.

 • Duomenimis grįstas mokymas
 • Mokyklos išorinio vertinimo, įsivertinimo ir kitų duomenų naudojimas
 • Įtraukusis ugdymas
 • Mikroklimatas
 • Tarpdalykinė integracija
 • Strateginis mąstymas ir pokyčių valdymas

3 prioritetas. PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ BENDRŲJŲ IR DALYKINIŲ KOMPETENECIJŲ TOBULINIMAS.

 • Skaitmeninis raštingumas
 • Pilietiškumas
 • Partnerystė ir bendradarbiavimas
 • Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas
Gėnė Benetienė

Gėnė Benetienė

metodininkė