DORINIS UGDYMAS

Kodas TkE-19 Žanras Pranešimas.
Metai 2023 Autorius I. Kovalskė, etikos mokytoja metodininkė
Ugdymo įstaiga Kretingos M. Daujoto progimnazija; Salantų gimnazija
Anotacija

Pranešimu siekta pristatyti išanalizuotą dr. Sigitos Šilingaitės etikos ir filosofijos mokytojos ekspertės atnaujintą etikos programą:

  • e-mokykla puslapį,
  • Ilgalaikius planus
  • Įgyvendinimo rekomendacijas
  • Kompetencijų aprašą
  • Pavyzdžius
  • Pratybas
Pavadinimas, nuoroda Nuoroda: edukacinis bankas

 

Kodas INT-24 Žanras Integruotos pamokos medžiaga: Power Point pateiktys, užduotys 5 grupių darbui, galimi užduočių atsakymai, naudota papildoma medžiaga – O. Baumilienės straipsnis ,,Stoikų moralės recepcija keturiose Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus etinėse odėse“.
Metai 2021 Autorius I. Lapinskienė, lietuvių k. mokytoja ekspertė;
R. Masiokienė, tikybos mokytoja metodininkė
Ugdymo įstaiga Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija
Anotacija Pamokos tikslas: aptarus M. K. Sarbievijaus odės ,,Janui Libinijui“ turinį ir raišką, nusakyti žmogaus siekių ir pasaulio, lemties prieštaringumą, įvardyti stoikų filosofijos vertybes.
Pamokoje mokiniai įvardija baroko pasaulėjautos ypatybes, ryškias Sarbievijaus kūryboje, odės ,,Pauliui Kozlovijui” žmogaus siekius. Susipažįsta su pagrindinių stoikų – Senekos, Epikteto, Marko Aurelijaus, Epikūro – idėjomis. Skaito odę „Janui Libinijui“, dirbdami 5 grupėse, užpildo lenteles. Grupių darbus pristato klasei. Žinias ir gebėjimus įsivertina programėle ,,Reflectus“.
Pavadinimas, nuoroda Stoikų vertybės M. K. Sarbievijaus odėse
Nuoroda: edukacinis bankas (1), edukacinis bankas (2), edukacinis bankas (3)

 

Kodas TKE-17 Žanras Word dokumentas
Metai 2020, 2021 Autorius Indrė Kovalskė,
etikos mokytoja metodininkė
Ugdymo įstaiga Kretingos rajono Salantų gimnazija, Kretingos M. Daujoto progimnazija
Anotacija Iš tiesioginio patyrimo mokiniai įgyja žinių apie neregio ar silpnaregio jauseną per pojūčius ir stebėdami vaizdinę medžiagą, atlikdami praktines užduotis. Integruotoje pamokoje su tikyba darbo grupėse analizuodami Šv. Raštą, mokiniai pažįsta neregio jauseną ir gyvenseną šiame ir Jėzaus laikmetyje. Veikla skirta 5–8 kl., I–III G klasių mokiniams.
Pavadinimas, nuoroda Pažink neregio pasaulį
Nuoroda: edukacinis bankas

 

Kodas TKE-16 Žanras PowerPoint
Metai 2021 Autorius Irena Grabienė,
etikos mokytoja metodininkė
Ugdymo įstaiga Kretingos r. Vydmantų gimnazija, Kretingos rajono A. Stulginskio mokykla – daugiafunkcis centras
Anotacija Kiekvienas laisvę suvokiame skirtingai. Vieniems laisvė kai galime daryti, ką norime, kitiems – galimybė veikti nevaržomiems. Todėl ši tema aktuali dorinio ugdymo pamokose, nes etika remiasi prielaida, kad žmogus yra laisva esybė. Tik todėl, kad esame laisvi, galime rinktis savo poelgius, mus galima vertinti gėrio ir blogio požiūriu. Keliami klausimai:  Kas yra laisvė? Kada žmogus yra laisvas? Ar asmens laisvė turi ribas? ir kt.
Pavadinimas, nuoroda Žmogus yra laisva esybė.
Kodas TkE-20 Žanras Microsoft Powerpoint, 3 word priedai
Metai 2024 Autorius Reda Čičiūnienė, dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja metodininkė
Ugdymo įstaiga Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija
Anotacija Sukurtos 3 pamokos 6 klasei:

  1. Po kokiu ženklu esu gimęs (Įkrikščioninimo sakramentai).
  2. Ar yra išeitis su Dievu beviltiškoje situacijoje (Gydymo sakramentai.   Ar šiais laikais yra tanų? (Tarnavimo sakramentai).
  3. Ar egzistuoja „stalo etiketas“ Bažnyčioje?
Pavadinimas, nuoroda Sakramentų prasmės ir šventimas
Nuoroda: edukacinis bankas (1), edukacinis bankas (2), edukacinis bankas (3), edukacinis bankas (4)

 

Kodas INT-23 Žanras Pateiktys Microsoft PowerPoint programa
Metai 2021 Autorius Reda Čičiūnienė, dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja metodininkė
Rasa Žygaitienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
Ugdymo įstaiga Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija
Anotacija Pateiktyse dėmesys skirtas keturių pamokų (Kainas ir Abelis bei Babelio bokštas, Sūnus palaidūnas, Abraomo pašaukimas, Meile, kas tu esi?) integracijos galimybėms. Pamokų pradžiose stengiamasi sudominti mokinius. Tam pasirenkamas klausimų principas, interviu ar žiūrimas trumpas filmukas (nuorodos pateikiamos pateiktyse). Analizuojant Šventojo Rašto istorijas veiklos būna įvairiapusiškos: pildomi mąstymo žemėlapiai, lentelės, daroma lyginamoji skirtingų kultūrinių diskursų analizė. Labai svarbu, kad suplanuotos veiklos būtų artimos mokinių patirčiai, tad pamokose remiamasi ir įvairia medžiaga iš šiuolaikinio gyvenimo (animaciniu filmuku, vaizdo medžiaga iš šiuolaikinių laidų, biblinio teksto ir dailės integracija, savanorystės liudijimu ir kita). Pateiktyse pasidalinama įdomiausia mokiniams ir vertingiausia, pamokas vedusių mokytojų nuomone, atrasta medžiaga (ir jos nuorodomis internete), kuri gali paįvairinti II gimnazijos (10) klasėje dorinio ugdymo (tikybos) ir lietuvių literatūros pamokas.
Pavadinimas, nuoroda Dorinio ugdymo (tikybos) ir lietuvių literatūros integracijos galimybės II gimnazijos (10) klasėje
Nuoroda: edukacinis bankas

 

Kodas TkE-18 Žanras Power Point skaidrės su kryžiaus kelio paveikslais ir Word dokumente pateikti dialogai.
Metai 2021 Autorius Toma Mackevičienė,
tikybos mokytoja
Ugdymo įstaiga Kretingos Simono Daukanto progimnazija
Anotacija Ši pamoka skirta supažindinti mokinius su gavėnios liturginio laiko tradicija melstis ir apmąstyti Jėzaus Kristaus kryžiaus kelią.
Paskirstymas vaidmenis įtraukia vaikus ir padeda susipažinti su kryžiaus kelio stotimis ir maldomis. Pamokos planas parengtas 4 kl. mokiniams.
Pavadinimas, nuoroda Rožytė ir vikšrelis eina kryžiaus kelią
Nuoroda: edukacinis bankas (1), edukacinis bankas (2)