KALBOS

Kodas U-10 Žanras PowerPoint prezentacija
Metai 2022 Autorius Živilė Galinskaitė, anglų kalbos mokytoja metodininkė
Ugdymo įstaiga Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija
Anotacija

„Agree/Disagree/Modify“ (Sutik/nesutik/patobulink) yra nuostabus metodas vykdyti visos klasės diskusiją suteikiant kiekvienam mokiniui erdvės išsakyti savo poziciją diskutuojamu klausimu. Šis metodas tinka įgyvendinant įtraukųjį ugdymą bei lavinant 21 amžiaus kompetencijas. Taikant metodą lavinamas mokinių kritinis mąstymas ir gebėjimas argumentuoti, išreikšti savo nuomonę. Metodas ypač tinkamas 8–12 klasių mokiniams, taip pat darbui su suaugusiais, nors priklausomai nuo mokinių kalbinės kompetencijos bei žinių pritaikomas ir darbui su jaunesniais mokiniais. Šis metodas labiausiai tinkamas reziumuoti išeitą temą, bet priklausomai nuo teiginių parinkimo galima naudoti ir kaip įvedimą į naują temą. Šį metodą sukūriau ir naudoju pamokų-modulių metu kalbėjimo ir rašymo įgūdžių lavinimui bei pasiruošimui anglų kalbos egzamino kalbėjimo daliai ir anglų kalbos lygio nustatymo testui.

Metodo taikymas:
Klasės diskusija apie švietimą „Agree/Disagree/Modify“ (Sutik/nesutik/patobulink) metodu.
Pasiruošimas rašinio „Food and Drink“ (Maistas ir Gėrimai) rašymui „Agree/Disagree/Modify“ (Sutik/nesutik/patobulink) metodu.
I dalis. Kiekvienas mokinys gauna vieną teiginį atitinkamai pamokai švietimo arba maisto/gėrimų tema (pateikta PowerPoint skaidrėse). Perskaitęs teiginį mokinys gali su juo a) visiškai arba iš dalies sutikti ir argumentuoti, kodėl, b) visiškai arba iš dalies nesutikti ir argumentuoti, kodėl c) duotąjį teiginį performuluoti taip, kad jis atspindėtų mokinio požiūrį/nuomonę.
Diskutuojant šiuo metodu klasėje ugdoma tolerancija ir pagarba kito žmogaus požiūriui. Mokiniai mokosi klausyti, išklausyti bei mandagaus bendravimo.
Pasiruošimas rašinio „Food and Drink“ (Maistas ir Gėrimai) rašymui „Agree/Disagree/Modify“ (Sutik/nesutik/patobulink) metodu.
II dalis. Mokiniai klausydami klasės draugų reiškiamo požiūrio į teiginius ir išsakomus argumentus juos užsirašo savo sąsiuviniuose. Diskusijai pasibaigus mokiniai išsirenka dvi jiems patinkančią temas ir parašo 60–90 žodžių pastraipas išplėtodami savo arba draugų išsakytus argumentus.
Kitą pamoką mokiniai rašo 180–250 žodžių nuomonės rašinį viena iš likusių temų, bet negali rinktis tų pačių temų, pagal kurias rašė pastraipas.

Vertinimas. Į dienyną rašomas vienas pažimys už dvi pastraipas ir vieną rašinį.

Pavadinimas, nuoroda

Klasės diskusija apie švietimą „Agree/Disagree/Modify“ (Sutik/nesutik/patobulink) metodu.

Pasiruošimas rašinio „Food and Drink“ (Maistas ir Gėrimai) rašymui „Agree/Disagree/Modify“ (Sutik/nesutik/patobulink) metodu.

Nuoroda: edukacinis bankas (1), edukacinis bankas (2)

Kodas INT-25 Žanras PDF failas.
Metai 2022 Autorius Irma Stanislauskienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja;
Ona Viskontienė, dailės mokytoja
Ugdymo įstaiga Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Anotacija Pamokos metu mokiniai pasikartoja pasakų žanrus, aptaria veikėjų stiprybes (gerąsias savybes) ir silpnybes (blogąsias savybes), jų emocijų kaitą. Susipažįsta su netradicinėmis pasakos personažų savybėmis. Geba taikyti IKT (Mentimeter programėlė). Iliustruojant pasirinktą pasakos veikėją, taiko dailininkės Sigutės Ach techniką.
Pamokos tikslas – gebėti atpažinti tradicinius pasakos veikėjų apibūdinimus bei fiksuoti neįprastus, netradicinius jų charakterio bruožus ir iliustruoti pasirinktą veikėją pagal Sigutę Ach. Pamoka skirta 5 kl. mokiniams.
Pavadinimas, nuoroda „Lietuvių liaudies pasakos „Avelės kailiniai“ veikėjų literatūriniai ir meniniai portretai (pagal Sigutę Ach)“ (integruota lietuvių kalbos ir literatūros bei dailės pamoka).
Nuoroda: edukacinis bankas

 

Kodas L-32 Žanras PowerPoint, Word dokumentai.
Metai 2022 Autorius Birutė Šidlauskaitė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Ugdymo įstaiga Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija
Anotacija Pateikta metodinė medžiaga (skaidrės), skirta 7 klasei. Skaidrėse yra veiksmažodžio apibrėžimas, gramatiniai požymiai, pagrindinės veiksmažodžio formos, laikų ir nuosakų rašyba, asmenavimo pavyzdžiai. Pasinaudota Sirtautų ir I. Smetonienės lietuvių kalbos vadovėliais (iš ten paimti veiksmažodžių pavyzdžiai).
Pridėtos užduotys. Taip pat pateiktas kontrolinis darbas iš veiksmažodžio.
Pavadinimas, nuoroda Veiksmažodžio gramatinių formų rašybos įtvirtinimas.
Nuoroda: edukacinis bankas

 

Kodas L-31 Žanras Power Point skaidrės. Vaizdo įrašas.
Metai 2022 Autorius Rima Varinauskė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
Ugdymo įstaiga Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras
Anotacija

Pamokos tikslas – pakartoti nosinių raidžių rašybą žodžių šaknyje. Veikla skirta 5–8 klasių mokiniams. Pamokoje mokiniai žiūrėdami vaizdo filmuką pakartoja nosinių raidžių rašybą žodžių šaknyje. Ugdytiniai atlieka interaktyvias užduotis (pateiktos užduočių, programėlių nuorodos ir QR kodai).

Priemonės: vaizdo pamoka: https://www.youtube.com/, programėlė rašybai įtvirtinti Įsidėmėtinos rašybos žodžiai (TutoTOONS Kids Games. Reikia parsisiųsti į telefonus), interaktyvus žaidimas: https://learningapps.org/. Pamokos apraše pateikta detalesnė pamokos informacija.

Pavadinimas, nuoroda Nosinių raidžių rašyba žodžių šaknyje
Nuoroda: edukacinis bankas (1)edukacinis bankas (2)

 

Kodas INT-24 Žanras Integruotos pamokos medžiaga: Power Point pateiktys, užduotys 5 grupių darbui, galimi užduočių atsakymai, naudota papildoma medžiaga – O. Baumilienės straipsnis ,,Stoikų moralės recepcija keturiose Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus etinėse odėse“.
Metai 2021 Autorius I. Lapinskienė, lietuvių k. mokytoja ekspertė;
R. Masiokienė, tikybos mokytoja metodininkė
Ugdymo įstaiga Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija
Anotacija Pamokos tikslas: aptarus M. K. Sarbievijaus odės ,,Janui Libinijui“ turinį ir raišką, nusakyti žmogaus siekių ir pasaulio, lemties prieštaringumą, įvardyti stoikų filosofijos vertybes.
Pamokoje mokiniai įvardija baroko pasaulėjautos ypatybes, ryškias Sarbievijaus kūryboje, odės ,,Pauliui Kozlovijui” žmogaus siekius. Susipažįsta su pagrindinių stoikų – Senekos, Epikteto, Marko Aurelijaus, Epikūro – idėjomis. Skaito odę „Janui Libinijui“, dirbdami 5 grupėse, užpildo lenteles. Grupių darbus pristato klasei. Žinias ir gebėjimus įsivertina programėle ,,Reflectus“.
Pavadinimas, nuoroda Stoikų vertybės M. K. Sarbievijaus odėse
Nuoroda: edukacinis bankas

 

Kodas INT-23 Žanras Pateiktys Microsoft PowerPoint programa
Metai 2021 Autorius Reda Čičiūnienė, dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja metodininkė
Rasa Žygaitienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
Ugdymo įstaiga Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija
Anotacija Pateiktyse dėmesys skirtas keturių pamokų (Kainas ir Abelis bei Babelio bokštas, Sūnus palaidūnas, Abraomo pašaukimas, Meile, kas tu esi?) integracijos galimybėms. Pamokų pradžiose stengiamasi sudominti mokinius. Tam pasirenkamas klausimų principas, interviu ar žiūrimas trumpas filmukas (nuorodos pateikiamos pateiktyse). Analizuojant Šventojo Rašto istorijas veiklos būna įvairiapusiškos: pildomi mąstymo žemėlapiai, lentelės, daroma lyginamoji skirtingų kultūrinių diskursų analizė. Labai svarbu, kad suplanuotos veiklos būtų artimos mokinių patirčiai, tad pamokose remiamasi ir įvairia medžiaga iš šiuolaikinio gyvenimo (animaciniu filmuku, vaizdo medžiaga iš šiuolaikinių laidų, biblinio teksto ir dailės integracija, savanorystės liudijimu ir kita). Pateiktyse pasidalinama įdomiausia mokiniams ir vertingiausia, pamokas vedusių mokytojų nuomone, atrasta medžiaga (ir jos nuorodomis internete), kuri gali paįvairinti II gimnazijos (10) klasėje dorinio ugdymo (tikybos) ir lietuvių literatūros pamokas.
Pavadinimas, nuoroda Dorinio ugdymo (tikybos) ir lietuvių literatūros integracijos galimybės II gimnazijos (10) klasėje
Nuoroda: edukacinis bankas
Kodas NM-21 Žanras Video medžiaga
Metai 2020 Autorius Virginija Kvietkauskienė
Ugdymo įstaiga Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyrius
Pavadinimas, nuoroda Asmeninio laiško rašymo taisyklės (prancūzų k.)
Kodas INT-25 Forma Power Point skaidrės
Parengimo metai 2022 Autorius Daiva Firantienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė
Daiva Martinkuvienė, psichologijos vyresnioji mokytoja
Ugdymo įstaiga Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija
Anotacija Tinkamas dalykų tarpusavio ryšių suradimas ir integravimas padeda mokiniams pritaikyti savo gebėjimus ir įprasmina mokymąsi, padeda greičiau įsiminti reikiamą informaciją, pagilina, išplečia ir susieja žinias bei gebėjimus, žadina mokinių mokymosi motyvaciją, ugdo mokinių gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, leidžia kokybiškiau paskirstyti mokymosi laiką, skatina mokytojus dirbti komandomis (M. Lipson). Skaidrėse pateikiamos rusų k. ir psichologijos integruotų pamokų ciklo temos, integruotos pamokos „Temperamento tipai gyvenime ir literatūroje“ aprašas.
Pavadinimas, nuoroda Temperamento tipai gyvenime ir literatūroje
Nuoroda: edukacinis bankas

 

Kodas U-9 Forma Kahoot programėlė
Parengimo metai 2021 Autorius Daiva Firantienė,
rusų kalbos vyr. mokytoja
Ugdymo įstaiga Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija
Anotacija

Priemonės tikslas – skatinti mokinius domėtis ir pažinti Rusijos kalbą,  ugdyti kalbos bendravimo ir tarpkultūrinę kompetenciją, teikiančią galimybę vartoti kalbą įvairiose kasdieninio gyvenimo situacijose, tobulinti saviraiškos užsienio kalba gebėjimus.

Uždaviniai:

  • susipažinti su rusų jaunimo pomėgiais;
  • ugdyti gebėjimą bendrauti rusų kalba;
  • praktiškai taikyti žinias ir gebėjimus, įgytus mokantis rusų kalbos;
  • ugdyti mokinių kūrybiškumą.
Pavadinimas, nuoroda Mūsų pomėgiai
Nuoroda: https://create.kahoot.it