VIEŠOSIOS PASLAUGOS VAIKUI IR JO ŠEIMAI

Bendradarbiaujant Kretingos rajono institucijoms, sudarytas visų Kretingos rajone teikiamų viešųjų paslaugų vaikui ir jo šeimai sąrašas:

VAIKŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ ĮVERTINIMAS

Vadovaujantis „Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašu“ 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1775 Kretingos pedagoginės psichologinės pagalbos skyriuje atliekamas vaikų ir mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas.
Jei tėvai ar mokytojai pastebi, kad vaikui sunkiai sekasi įsisavinti bendrojo ugdymo programą, jis nuolat gauna neigiamus mokymosi pasiekimų vertinimus mokykloje, yra verta įsitikinti, ar vaikas turi reikiamus ugdymosi gebėjimus, ar ugdymo procese jam nereikalinga papildoma pagalba.
Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus specialistų komanda (psichologai, specialieji pedagogai, logopedai) atlieka asmenų nuo 3 m. iki 18 m. (iki 21 m., jeigu jis mokosi bendrojo ugdymo įstaigoje) kompleksinį specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą.

Įvertinimo tvarka

Dėl vaiko (mokinio) specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimo gali kreiptis:

 • tėvai (vaiko globėjai, rūpintojai), nerimaujantys dėl vaiko elgesio problemų ir mokymosi sunkumų (pageidaujama atsinešti: medicininę kortelę ar išrašus, jei vaikas turi sveikatos problemų; klasės darbų, pratybų sąsiuvinius, piešinių ir kt.);
 • švietimo įstaigos Vaiko gerovės komisija, gavusi vaiko tėvų (globėjų) sutikimą raštu.

Reikalingi dokumentai:

 • mokytojo anketa arba vaiko stebėjimo kortelė (jei vaikas ugdomas ikimokyklinėje įstaigoje);
 • jei vaikas kreipiasi pirmą kartą: tėvų sutikimas ir pažyma dėl spec. ugdymosi poreikių
 • jei vaikas kreipiasi pakartotinai: tėvų sutikimas, pažyma dėl spec. ugdymosi poreikių;
 • išrašas iš vaiko medicininių dokumentų (jei vaikas turi sveikatos problemų);
 • neįgalumo lygio pažyma (jei nustatytas);
 • vaiko lietuvių k. ir matematikos sąsiuviniai, piešiniai.

Svarbu

Specialiųjų poreikių mokinių įvertinimas paprastai atliekamas pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus patalpose (atskirais atvejais specialistai vyksta į ugdymo įstaigą ar namus). Atsižvelgiant į vaiko (mokinio) amžių ir sutrikimą vertina 2 arba 3 specialistai:

 • psichologas – atlieka skirtingų intelekto funkcijų įvertinimą,
 • logopedas – įvertina kalbos raidą,
 • specialusis pedagogas – nustato žinių, mokėjimų, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms.

Kompleksiniam įvertinimui gali būti reikalingas daugiau negu vienas apsilankymas pedagoginės psichologinės pagalbos skyriuje arba vaiko (mokinio) veiklos stebėjimas ugdymo įstaigoje.

Specialistai tėvams, vaikui ir jį ugdantiems mokytojams pateikia išsamias išvadas apie vaiko gebėjimų stipriąsias ir silpnąsias puses, rekomenduoja tolimesnius ugdymo būdus ir reikalingą jam pagalbą.

BENDRAVIMO SU VAIKAIS TOBULINIMO KURSAI

Vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T2-18 „Bendravimo su vaikais tobulinimo kursų organizavimo tvarkos aprašu“, bei teismo nutarimo įpareigojimu, pedagoginės psichologinės pagalbos skyriuje organizuojami ir vedami tėvų bendravimo su vaikais tobulinimo kursai.
Asmenys, teismo įpareigoti išklausyti kursus, registruojasi pedagoginės psichologinės pagalbos skyriuje – J. Pabrėžos g. 8, Kretinga ir pateikia šiuos dokumentus:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • teismo nutarimą;
 • kontaktinę informaciją;
 • išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.

Kursų trukmė – 20 valandų, vieno užsiėmimo trukmė – ne trumpesnė kaip 2 valandos. Kursų kaina vienam asmeniui 38 eurai.
Kursai vykdomi remiantis Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro patvirtinta bendravimo su vaikais tobulinimo kursų programa, atsižvelgiama į individualius klausytojų poreikius ir galimybes.

Informacija teikiama telefonu 8-445 78939.

Daugiau informacijos:

VAIKO BRANDUMAS MOKYTIS IR JO VERTINIMAS

Nuo 2023 m. keičiasi VAIKO BRANDUMO ĮVERTINIMO tvarka: penkerių – šešerių metų amžiaus vaikų tėvams rūpi, kokio amžiaus vaiką vertėtų leisti į mokyklą: ar šešerių metų – į priešmokyklinę grupę, septynerių – į pirmą klasę, ar išleisti vaiką anksčiau, nei jam sueis šešeri. Kiekvieno vaiko raida yra individuali, unikali. Labai svarbu ją įvertinti ir atsakyti į klausimą, ar ankstyvesnis vaiko išleidimas į mokyklą nepadarys jam žalos, ar vaikas jau yra pakankamai brandus kokybiškai naujai mokyklinei veiklai. Tai lemia vaiko sėkmę mokykloje.

Kontaktinis telefonas pasiteiravimui: 8 445 78939
Išsamiau: Vaiko brandumas mokyklai.

GABIŲ VAIKŲ ĮVERTINIMAS

Vadovaujantis Gabių vaikų ir jaunuolių ugdymo strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-2667 „Dėl Gabių vaikų ir jaunuolių ugdymo strategijos patvirtinimo“ ir Gabių ir talentingų vaikų ugdymo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. ISAK-105 „Dėl Gabių ir talentingų vaikų ugdymo programos patvirtinimo“, buvo parengtas projektas „Kretingos rajono gabių ir talentingų vaikų atpažinimo, ugdymo ir skatinimo modelis“ (toliau GTV modelis), patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus 2016 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VI-45 “Dėl Kretingos rajono gabių ir talentingų vaikų atpažinimo, ugdymo ir skatinimo modelio patvirtinimo“.
Remiantis GTV modeliu Kretingos rajono mokyklos bendradarbiaudamos su Kretingos pedagogų švietimo centro pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus psichologais, organizuoja ir vykdo gabių ir talentingų vaikų atpažinimo projektą, kurio tikslas – sukurti GVT atpažinimo, ugdymo ir skatinimo sistemą Kretingos rajone.
Norint sklandžiai vykdyti GTV atpažinimą, būtinas Kretingos pedagogų švietimo centro pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus psichologų, Švietimo įstaigų ir jų specialistų glaudus bendradarbiavimas.
Daugiau informacijos: gabių vaikų įvertinimas.