TIKSLAS

Didinti specialiųjų ugdymosi poreikių asmenų (iki 21metų) ugdymosi veiksmingumą, teikti reikalingą informacinę ir konsultacinę pagalbą psichologinių, asmenybės ir bendravimo problemų turintiems asmenims (vaikams, tėvams (globėjams), pedagogams).

UŽDAVINIAI

 • Vertinti rajono mokinių (vaikų) specialiuosius ugdymosi poreikius (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų).
 • Koordinuoti ir teikti švietimo pagalbą rajone.
 • Padėti mokykloms užtikrinti kokybišką specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų tunčių mokinių ugdymą.

VEDĖJO VEIKLOS SRITYS

 • Užtikrina ir koordinuoja centro ir skyriaus nuostatuose apibrėžtų uždavinių ir funkcijų vykdymą.
 • Organizuoja kasdienį skyriaus darbą, planuoja jo veiklos tobulinimą.
 • Atsako už skyriaus pedagoginės psichologinės veiklos kokybę ir rezultatus, tvarkomų dokumentų saugumą ir turimos informacijos konfidencialumą.
 • Atstovauja skyriui Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre, švietimo įstaigose ir kitose institucijose.
 • Sudaro galimybes darbuotojams savarankiškai dirbti, kelti kvalifikaciją, organizuoja jų pastovų atsiskaitymą už nuveiktą darbą.

PSICHOLOGO VEIKLOS SRITYS

 • Įvertina mokinio (vaiko) raidos ypatumus, galias ir sunkumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, ypatingus gabumus, specialiuosius ugdymosi poreikius, vaiko brandumą mokyklai.
 • Konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius (vaikus), jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais, mokinius – jų polinkių ir gabumų klausimais.
 • Veda grupines konsultacijas mokiniams.
 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) mokinio (vaiko) pažinimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių (vaikų) ugdymo bei jo organizavimo, įvairių psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais.
 • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina prevencijos ir kitas programas, padedančias veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius (vaikus), išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų ar jas spręsti.
 • Kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, o esant būtinybei – su kitomis institucijomis, bei stebi mokinius pamokų metu.
 • Teikia informaciją apie mokinius (vaikus), turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusiems su mokinių (vaikų) ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.
 • Rengia metodines rekomendacijas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos, psichologinių problemų prevencijos klausimais.
 • Veda seminarus, skaito paskaitas, dalyvauja mokyklos bei klasės tėvų susirinkimuose, klasės valandėlėse, rašo straipsnius.
 • Padeda organizuoti krizių valdymą mokyklose.

SPECIALIOJO PEDAGOGO VEIKLOS SRITYS

 • Įvertina ikimokyklinio amžiaus vaikų kompetencijų atitikimą amžiui.
 • Įvertina mokinių pasiekimų lygį, specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialųjį ugdymą.
 • Parengia vertinimo išvadą, rekomenduoja ugdymo programą.
 • Teikia rekomendacijas pedagogams dėl tolimesnio darbo su mokiniu.
 • Konsultuoja tėvus, globėjus rūpintojus, kaip namuose padėti vaikui.
 • Rekomenduoja ugdymo įstaigą, kurioje vaikui gali būti suteikta reikalinga specialioji pedagoginė pagalba.
 • Teikia metodinę pagalbą Vaiko gerovės komisijoms, mokytojams, specialiesiems pedagogams.
 • Dalyvauja Vaiko gerovės komisijų veikloje, veda seminarus, skaito paskaitas.
 • Renka duomenis apie specialiųjų poreikių moksleivius Kretingos rajono ugdymo įstaigose.

LOGOPEDO VEIKLOS SRITYS

 • Visapusiškai vertina ikimokyklinio ar mokyklinio amžiaus vaiko kalbą.
 • Mokymosi sutrikimus ir sunkumus įvertina dirbdamas komandoje su kitais specialistais.
 • Rengia tyrimo išvadą, teikia rekomendacijas dėl tolimesnio darbo su vaiku logopedams, pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams).
 • Teikia rekomendacijas tėvams, (globėjams, rūpintojams), pedagogams dėl specialiosios pagalbos vaikui.
 • Teikia metodinę pagalbą įstaigų specialiojo ugdymo komisijoms ir logopedams, dirbantiems švietimo įstaigose.
 • Rekomenduoja vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams) ugdymo įstaigą, kurioje vaikui gali būti suteikta specialioji pagalba.
 • Konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) ir ugdymo įstaigų logopedus vaikų kalbos, komunikacijos gebėjimų ir ugdymo klausimais.
 • Padeda įveikti kalbos sutrikimus vaikams, kurie nelanko ugdymo įstaigų, ar kitais išimtinais atvejais.
 • Veda seminarus, skaito pranešimus kalbos ir specialiojo ugdymo klausimais.

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS SRITYS

 • Identifikuoja ir analizuoja socialines – pedagogines problemas.
 • Konsultuoja vaikus, tėvus ar teisėtus vaiko atstovais, pedagogus ir kitus ugdymo įstaigoje dirbančius specialistus, padeda spręsti iškilusius sunkumus.
 • Organizuoja grupinius užsiėmimus vaikams, turintiems bendravimo, emocinių ir elgesio, mokymosi motyvacijos problemų.
 • Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams suprasti vaiko socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio raidos sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas.
 • Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą.
 • Palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.
 • Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį vaikams bei jų šeimoms. Organizuoja ir koordinuoja socialinės-pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę.
 • Atlieka šviečiamąjį – informacinį darbą.