2024 m. kovo 6 d. Kretingos rajono mokyklų mokytojai, dalykų metodinių būrelių koordinatoriai, mokyklų direktorių pavaduotojai ugdymui dalyvavo savivaldybės finansuojamos kvalifikacijos tobulinimo programos „Šiandieninio ugdymo strategijos, didaktikos, praktikos“ pirmame seminare „Pamokos kokybės aktualijos atnaujinto ugdymo turinio kontekste“. Lektorė Olivija Saranienė, Nacionalinės mokyklų agentūros vadovaujančioji veiklos kokybės išorės vertintoja, švietimo konsultantė profesionaliai pristatė mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą kompetencijų ugdymo kontekste ir su tuo susijusį pamokų planavimą. Lektorė patarė peržiūrėti turimas vertinimo tvarkas, jas atnaujinti, koreguoti. Seminaro turinys buvo siejamas su vertinimą reglamentuojančiomis teisės aktų (pvz., Mokinių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas, mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarkos aprašo, Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašo ir kt.) nuostatomis.