2024 m. sausio 11 d. Kretingos Marijono Daujoto progimnazijoje svečiavosi Klaipėdos rajono švietimo įstaigų direktorių pavaduotojai ugdymui. Vyko seminaras „Kokybės vadybos principų raiška Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokyklose. Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos patirtis“. Lektorės – M. Daujoto progimnazijos komanda: Raimunda Viskontienė, direktorė, Loreta Alonderienė, Aurelija Jedenkienė, Jūratė Račinskienė, direktoriaus pavaduotojos ugdymui, pristatė mokyklos viziją, tikslus, duomenimis grįstą valdymą, užtikrinant mokyklos sėkmę ir suteikiant galimybę mokiniams bei darbuotojams pasiekti geriausių rezultatų, dalinosi patirtimi apie kokybės vadybos principų raišką mokykloje, mokymosi pagalbos mokiniui teikimo modelį, individualių planų mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų bei specialiųjų ugdymosi poreikių, įgyvendinimą ir kita. Mokykla siekia nuolatinio tobulėjimo ir pažangos, tai apima nuolatinį mokytojų profesionalumo kėlimą, mokinių pasiekimų stebėjimą, įvertinimą ir reguliarių pokyčių įgyvendinimą, Intraneto, IKT naudojimą mokyklos valdyme. Šarūnė Venckuvienė, vyresnioji specialioji pedagogė, logopedė, Renata Galdikienė, specialioji pedagogė metodininkė pasidalino gerąja darbo patirtimi.

Svečiai pasidžiaugė progimnazijos komandiniu darbu, estetiškomis aplinkomis, mokinių, mokytojų, tėvų įsitraukimu į mokyklos veiklą, palinkėjo sėkmės.