2022 m. gegužės 19 d. Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykloje- daugiafunkciame centre vyko metodinė diena – tinklaveika „Bendradarbystės erdvė mokinio sėkmei ir pažangai. Pradinis ugdymas“. Pradinio ugdymo mokytojos iš Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės mokyklos ir Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro susitikimo metu dalijosi savo sėkmėmis ir iššūkiais. Skaityti pranešimai ir dalintasi patirtimi apie matematikos įgūdžių formavimą, užklasinį skaitymą, patyriminį ugdymą, žaismingas ir interaktyvias priemones, integruotą muzikos ir etnokultūros ugdymą. Mokytojų komanda iš Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro kolegoms pravedė šmaikščią ir aktyvią pasaulio pažinimo pamoką „Kodėl kvėpuojame?“. Trys besidalinančios patirtimi rajono mokyklos sėkmingai prisideda prie Mokinių pasiekimų ir pažangos gerinimo Kretingos rajono švietimo įstaigose 2022-2022 m. priemonių plano įgyvendinimo.