2022 m. vasario 9 d. Kretingos rajono švietimo centre įvyko už ugdymą karjerai atsakingų asmenų apskritojo stalo diskusija „Ugdymo karjerai veiklos mokykloje efektyvumas“. Žengtas dar vienas žingsnis įgyvendinant Mokinių pasiekimų ir pažangos gerinimo Kretingos rajono švietimo įstaigose 2022–2024 m. priemonių planą, parengtą bendradarbiaujant Kretingos rajono švietimo įstaigų vadovų atstovams, Kretingos rajono savivaldybės švietimo skyriui ir Kretingos rajono švietimo centrui. Diskusijai susibūrė visų rajono mokyklų atstovai. Aptartas kvalifikacijos tobulinimo poreikis ugdymo karjerai srityje, pasidalinta turima patirtimi, įžvalgomis, kas padėtų efektyviau organizuoti ugdymo karjerai veiklas. Kitas susitikimas jau metodinėje valandoje laukia dar šiais mokslo metais. Darbėnų gimnazija dalinsis gerąja patirtimi – tarptautinio projekto metu parengtais klasės vadovo veiklos planų pavyzdžiais, kuriuose pagal amžiaus tarpsnius interguotos ugdymo karjerai programos temos.