Kretingos rajono pedagogų švietimo centras – Kretingos rajono savivaldybės biudžetinė švietimo įstaiga, įsteigta 2000 metais Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2000 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. 92. Centro veiklos pradžia – 2000 m. rugsėjo 1 d.

2016 m. sausio 28 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-13 nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras ir Kretingos rajono pedagoginė psichologinė tarnyba reorganizuotos jungimo būdu ir prijungtos prie Kretingos rajono pedagogų švietimo centro. Po reorganizacijos veikianti įstaiga – Kretingos rajono švietimo centras. Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T2-100 patvirtinti Kretingos rajono švietimo centro nuostatai (Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T2-165 redakcija).

Centras 2016 m. rugsėjo 29 d. Kretingos rajono tarybos sprendimu Nr. T2-259 paskirtas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi koordinatoriumi.

Centre veikia:
  • Neformaliojo švietimo skyrius;
  • Pedagoginės ir psichologinės pagalbos skyrius;
  • Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyrius;
  • Turizmo informacijos centras.
Centro veiklos modelis apima formaliojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo, jaunimo užimtumo, neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi, kvalifikacijos tobulinimo programinę, projektinę, metodinę, bendradarbiavimo su socialiniais partneriais, tiriamąją, psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės pagalbos organizavimo ir turizmo veiklas. Centras palaiko glaudžius ryšius su Kretingos rajono bendruomene, užmezgami ir palaikomi bendradarbiavimo ryšiai su rajono ir šalies švietimo ir kultūros įstaigomis. Centras siekia tapti šiuolaikiška, nuolat besimokančia ir teikiančia kokybiškas paslaugas institucija, nuolat turtina savo materialinius ir tobulina intelektualinius išteklius. Centras savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus bei Savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, Centro veiklos nuostatais. 
Joomla templates by Joomlashine