KVIEČIAME MOKYTIS NUOTOLINIU BŪDU
NUOTOLINIS MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDAS
Mokiniai reguliariai, 5 dienas per savaitę, būdami skirtingose vietose, naudodami informacines komunikacijos priemones ir technologijas, susijungia į klasę, grupę ir nuosekliai mokosi mokomi mokytojų pagal pagrindinio, vidurinio ugdymo programas; suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas.

Nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (grupinio mokymosi forma) mokomi (jeigu suformuojama klasė ar mokinys teisės aktų nustatyta tvarka gali mokytis paviene mokymosi forma):
  • 12-18 metų (iki 21 metų - turintys specialiųjų ugdymosi poreikių) mokiniai, negalintys mokytis kasdieniu būdu pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas;
  • besigydantys namie, kuriems dėl ligos ar patologinės būklės gydytojų konsultacinė komisija yra paskyrusi mokymą namie;
  • turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, pagal pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos rekomendaciją, ne ilgiau kaip vienus mokslo metus;
  • nepilnametės, esančios nėštumo ir gimdymo atostogose, nepilnamečiai, auginantys savo vaikus;
  • 12-18 metų (iki 21 metų - turintys specialiųjų ugdymosi poreikių) mokiniai pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas laikinai išvykę į užsienį, taip pat mokiniai pagal Vaiko teisių apsaugos tarnybos rekomendaciją;
  • mokiniai, mokomi kasdieniu būdu pagal vidurinio ugdymo programą, atitinkamo dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio, jei nesusidaro laikinoji grupė;
  • suaugę asmenys, negalintys nuosekliai mokytis pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas kasdieniu ar neakivaizdiniu būdais;
  • laikinai ir nuolat užsienyje gyvenantys asmenys, pageidaujantys mokytis pagal lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos ir geografijos programas.
Joomla templates by Joomlashine