Semiplius
Registracija

 

Kuo išskirtiniai bus šie mokslo metai? Kokius iššūkius teks įveikti pedagogams, mokiniams, tėvams? Tokie klausimai kyla kasmet rugsėjui pravėrus mokyklų duris.

Aptarti praėjusių mokslo metų rezultatus ir numatyti 2017-2018 m. m. perspektyvas rugsėjo 11 d. švietimo centre rinkosi Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus komanda ir Kretingos rajono metodinė taryba. Su naujais mokslo metais pedagoginę bendruomenę pasveikino švietimo centro direktorė Adelė Mazeliauskienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Daiva Tranizienė, vyriausiosios specialistės. Susirinkimo metu Švietimo skyriaus vedėjas Antanas Sungaila pristatė rajono švietimo situaciją, ugdymo prioritetus. Buvo diskutuojama pedagogų kvalifikacijos tobulinimo, renginių organizavimo ir kitais klausimais. Švietimo centro neformaliojo švietimo skyriaus vedėja Aurelija Jedenkienė kalbėjo apie gabių ir talentingų vaikų ugdymą, prevencinių programų įgyvendinimą. Metodininkė Rima Ramoškienė pasidžiaugė metodinių būrelių veiklos rezultatais, pateikė rekomendacijas šiems mokslo metams. Vienas svarbiausių prioritetų – mokinių pasiekimų gerinimas. Siekiant jį įgyvendinti tikimasi visos rajono pedagoginės bendruomenės pastangų bei nuoširdaus darbo.

Informaciją parengė Rima Ramoškienė, neformaliojo švietimo skyriaus metodininkė

 2017 – 2018 m. m. švietimo įstaigose ypatingas dėmesys skiriamas prevencinių programų įgyvendinimui.

Rugsėjo 5 d. Kretingos rajono švietimo centre vyko susirinkimas „Dėl mokyklų prevencinių programų rengimo, vertinimo, įgyvendinimo ir stebėsenos“. Susirinkime dalyvavo mokyklų atstovai atsakingi už prevencinių programų įgyvendinimą, Kretingos rajono administracijos Švietimo skyriaus ir švietimo centro atstovai.

Aurelija Jedenkienė, neformaliojo švietimo skyriaus vedėja, trumpai pristatė nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojusias Švietimo įstatymo pataisas, kuriose apibrėžtos prevencinių programų, patyčių sąvokos, reglamentuota apsauga švietimo įstaigose: nustatyta, kad švietimo įstaigose draudžiama bet kokia smurto forma, apie smurto atvejį švietimo įstaigos vadovas privalo pranešti nustatytiems asmenims ir institucijoms, numatyta švietimo įstaigos vadovo pareiga imtis priemonių, kad tiek smurtą patyrę, tiek smurtaujantys mokiniai kartu su juos lydinčiais tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojai, kiti švietimo įstaigos darbuotojai laiku gautų psichologinę pagalbą.

Skaityti daugiau: Susirinkimas „Dėl mokyklų prevencinių programų rengimo, vertinimo, įgyvendinimo ir stebėsenos“

Ugdymo plėtotės centras kviečia Lietuvos mokytojus dalyvauti tarptautiniame seminare „Ieškant balanso: autentiškumas, įvairovė ir įtraukioji kultūra“ (angl. Finding the balance: authenticity, diversity and inclusive culture), rengiamame kartu su Švietimo ir mokslo ministerija ir Europos Taryba pagal „Pestalozzi“ mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programą. Seminaras vyks Vilniuje 2017 m. spalio 24–27 d. Numatoma, kad seminare dalyvaus 25 mokytojai (15 mokytojų iš Lietuvos, 10 – iš kitų Europos valstybių). Atrenkant dalyvius, prioritetas bus teikiamas tiems, kurie mokytojais dirba ne ilgiau nei trejus metus. Seminaras vyks anglų kalba.

„Pestalozzi“ mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa remiasi Europos Tarybos vertybėmis: pagarba žmogaus teisėms, lygioms galimybėms, demokratijai ir pan. Šio seminaro svarbiausios temos – autentiškoji lyderystė, darbas su įvairiomis tikslo grupėmis ir (arba) įvairiuose kontekstuose, tarpusavio bendradarbiavimo skatinimas.

Mokymų seminaras bus skirtas jauniems pradedantiesiems mokytojams, ieškantiems savojo kelio ir bandantiems susiorientuoti tarp švietimo vizijos, švietimo sistemos keliamų reikalavimų ir mokyklinės kasdienybės. Jauniems mokytojams, pradedantiems savo pedagoginį kelią, svarbu įtvirtinti ir stiprinti demokratinės kultūros kompetencijas. Šiuo etapu ypatingą svarbą įgyja tinkamas dėmesys asmeniniam tobulėjimui, demokratinio pilietiškumo ugdymas ir tarpkultūrinis dialogas.

Seminare bus nagrinėjami iššūkiai, tenkantys šiandieniniam mokytojui, siekiančiam į vaiką, jo poreikius ir polinkius orientuoto ugdymo:
  • Kaip likti autentiškam šiandieninių švietimo iššūkių ir kontekstų įvairovėje?
  • Kaip dirbti su įvairiomis tikslo grupėmis ir (ar) įvairiuose kontekstuose?
  • Kaip užtikrinti prasmingą polilogą ir bendradarbiavimą?

Seminaro metu bus naudojami tiek aktyvūs, į veiklą įtraukiantys, tiek reflektyvūs ar mokymąsi iš patirties skatinantys metodai. Dalyviai galės išbandyti keletą „Pestalozzi“ programos siūlomų veikti įgalinančių ir bendradarbiavimą stiprinančių metodų. Daugiau apie seminaro tikslus, preliminarią programą galite rasti: http://www.coe.int/en/web/pestalozzi/calendar.

Paraiška teikiama internetu. Primename, kad galutinis paraiškos pateikimo terminas – 2017 m. rugsėjo 4 d.

Nakvynės, maitinimo, programos, kelionės išlaidas dengia organizatoriai – Švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras.

Informuojame, jog konferencija „Vyskupas Motiejus Valančius ir jo bendražygiai kovoje už gimtąjį žodį spaudos draudimo laikotarpiu“ Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinėje mokykloje vyks 2017 m. birželio 10 d., šeštadienį, 12.00 val. Maloniai kviečiame dalyvauti.

 Marijono Daujoto pagrindinėje mokykloje veikia pradinių klasių mokinių siuvinėjimo būrelis 013„Adatėlė“. I-IV klasių mergaitės siuvinėja kryželiu paveiksliukus, jais džiaugiasi, įvairiomis progomis dovanoja šeimos nariams, draugams. Birželio mėnesį savo darbus pristato Švietimo centre parodoje „Pirmieji žingsniai“. Vadovė – Nijolė Meškauskienė, M. Daujoto pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė. Kviečiame aplankyti parodą.

 

081

Parodos „Mūsų kūrybos spalvos darbų autoriai-Švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriaus būrelio „Įdomiosios technologijos“ nariai ir jų vadovė – Judita Alšauskienė, technologijų mokytoja metodininkė, kviečia pasidžiaugti jų kūrybiniais, įvairia technika atliktais, spalvingais darbais.

 2017-05-30 Švietimo centre prasidėjo Kretingos rajono iniciatyvių pedagogų klubo „Idėja“ parengtas Kretingos rajono savivaldybės lėšomis finansuojamas projektas, seminarų ciklas „Smurtas artimoje aplinkoje: atsakingi esame visi“. Ciklo mokymuose dalyviai bus supažindinti su smurtą artimoje aplinkoje reglamentuojančiais teisiniais dokumentais, jie bus mokomi kaip atpažinti smurtą artimoje aplinkoje, kaip bendrauti su smurtą patyrusiu vaiku/mokiniu bei konsultuoti tėvus/globėjus.

Pirmąjį seminarą „Smurto šeimoje rūšys, priežastys ir požymiai“ vedė Linas Slušnys, VšĮ LIONS QUEST LIETUVA direktorius, vaikų ir paauglių psichiatras. Seminare dalyvavo 25 socialiniai pedagogai, klasių auklėtojai, ikimokyklinio ugdymo pedagogai, socialiniai darbuotojai. 

020

024 

 

Gegužė – vienas aktyviausių mėnesių mokyklose. Tai lyg ir darbų suvestinė, rezultatų apibendrinimas. Šiais mokslo metais ugdymo procese daug dėmesio buvo 2017 05 10skiriama individualiai vaiko/mokinio pažangai, ugdymo(-si) sėkmei. Šiais klausimais Kretingos rajono mokyklų direktorių pavaduotojai domėjosi edukacinės išvykos „Ugdymo(-si) sėkmės Šiaulių miesto švietimo įstaigose“ metu. Didždvario gimnazija pristatė mokyklos sėkmės istoriją, dalijosi vadybos, mokinio asmeninės pažangos ir kitais klausimais. „Romuvos“ progimnazijos administracija supažindino su mokyklos strategija, mokinių ir mokytojų motyvacijos skatinimo metodais, - kaip tik lankymosi dieną vyko šventė gabiems mokiniams ir jų mokytojams, tėveliams. Lopšelio-darželio „Gluosnis“ administracija pasidžiaugė sėkmingu etnografiniu, meniniu, sportiniu ir užsienio kalbų ugdymu, aukšta pedagogų motyvacija. Edukacinės išvykos apibendrinimas vyko Chaimo Frenkelio viloje, kur pedagogai susipažino su dvarų kultūra, košerinio maisto gamybos metodika, Frenkelių paveldu Šiauliuose.

Nors kalendorius bylojo pavasario pabaigą, tačiau gamta iškrėtė pokštą: edukacinės išvykos dalyviai pasisėmė ne tik pedagoginės, vadybinės patirties, bet ir pasidžiaugė gegužės sniegu.

Metodininkė Rima Ramoškienė

2017 05 09Gegužės 9 d. Kretingos rajono kultūros centre vyko Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus užsakyto tyrimo „Geros mokyklos link“ rezultatų pristatymas mokyklų direktoriams, direktorių pavaduotojams, metodinių būrelių pirmininkams, mokyklų klasių vadovų metodinių grupių pirmininkams, pedagogų profesinės sąjungos atstovams.

Tyrimą atliko ir rezultatus pristatė Šiaulių universiteto komanda: dr. Andrius Norkus, kūno kultūros ir sporto edukologijos katedros lektorius, doc. dr. Erika Masiliauskienė, Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto dekanė, Odeta Šapelytė, Sveikatos ir socialinės gerovės studijų katedros lektorė. Tyrimu siekta atskleisti Kretingos rajono mokyklų ugdymosi proceso dalyvių (mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų, mokyklų vadovų) nuomonę apie dabartinę mokyklą bei jų lūkesčius Gerai mokyklai.

Po mokslininkų tyrimo pristatymo dalyviai dirbo grupėse, diskutavo, ieškojo galimų būdų kaip švietimo bendruomenės veikdamos skirtingose srityse (ugdymo ir ugdymosi, ugdymo(-si) aplinkų kūrimo, ugdymo(-si) rezultatų siekimo, mokyklos atvirumo) skirtingu lygmeniu (mokytojo, mokyklos, savivaldybės lygmuo) dirbdamos kartu ir bendradarbiaudamos galėtų pasiekti, kad kiekviena rajono mokykla taptų gera mokykla, kad kiekvienas rajono mokyklos bendruomenės narys su pasididžiavimu galėtų pasakyti: „Čia mano mokykla, aš joje mokausi/dirbu ir man gera čia būti“.

Tikimės, kad Kretingos rajono mokyklos, remdamosios tyrimo išvadomis bei praktinio darbo-diskusijos rezultatais, numatys mokyklos tobulinimo prioritetines sritis, pasirinks, kokius mokyklos veiklos aspektus jos nori tobulinti pirmiausia, siekdamos tapti geromis mokyklomis.

Aurelija Jedenkienė, direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui

Puslapis 9 iš 13

Nariai
102
Straipsniai
403
Straipsnių peržiūros
1001436

Prisijungimas

Joomla templates by Joomlashine